Địa phương "lúng túng" vì Trung ương chậm ban hành tiêu chuẩn định mức

16:04 | 16/05/2019

(HQ Online) - Hầu hết các địa phương đều đã hoàn thành việc ban hành các văn bản thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo chỉ đạo của Chính phủ và quy định của Luật. Tuy vậy, còn khá nhiều vấn đề, đặc biệt liên quan đến máy móc, thiết bị chuyên dùng vẫn đang “vướng” được các địa phương đề nghị Trung ương sớm giải quyết để có cơ sở triển khai.

dia phuong lung tung vi trung uong cham ban hanh tieu chuan dinh muc
Ông Nguyễn Doãn Toản.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Đến nay, Hà Nội đã ban hành một số văn bản thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công như: quy định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; mở tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước…

Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản chưa ban hành như tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc chuyên dùng, công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp; quy định của UBND cấp tỉnh về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Lý do chậm ban hành các văn bản quan trọng này là do một số bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng, nên địa phương khó khăn, lúng túng trong thực hiện.

Ngoài ra còn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đó là: xác định phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở nhà, đất được đầu tư xây dựng bằng nguồn quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp; đất, nhà, công trình gắn liền với đất là tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng; việc xác định đối tượng áp dụng đối với các công ty cổ phần có vốn nhà nước và công ty con cấp 2, cấp 3; việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu khi được chuyển tiếp theo hình thức “chuyển đổi mục đích sử dụng đất”…

dia phuong lung tung vi trung uong cham ban hanh tieu chuan dinh muc
Ông Trần Vĩnh Tuyến.

Ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM:

Sau 1 năm thực hiện Luật, TP.HCM đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công trong thẩm quyền, đồng thời ban hành các quy định về phân cấp quản lý tài sản góp phần tăng cường quản lý tài sản công chặt chẽ, nhanh gọn, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; sử dụng tài sản công hiệu quả cao, đúng mục đích.

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật; có sự thống nhất trong phân công, phân cấp; rõ ràng theo thẩm quyền. Việc đầu tư, trang bị, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Việc xử lý, sắp xếp nhà đất trên địa bàn được chấn chỉnh thường xuyên và đi vào nề nếp. UBND TP thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra để tránh việc sử dụng sai mục đích, lãng phí và kịp thời có phương án xử lý sai phạm như thu hồi, điều chuyển, bán đấu giá, thanh lý để tăng nguồn lực cho ngân sách TP dành cho đầu tư, sửa chữa cơ sở làm việc; nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.

Trong quá trình thực hiện, TP.HCM đã phát sinh một số vướng mắc đề nghị được tháo gỡ, hướng dẫn. Trong đó quan trọng nhất là kiến nghị Bộ Tài chính làm việc với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho 2 ngành này để địa phương có cơ sở thực hiện.

TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn rõ việc sử dụng, quản lý xe công sau khi sắp xếp xe dôi dư và việc lập dự toán để thực hiện chính sách khoán xe đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật; hướng dẫn thêm thời hạn đề án liên doanh, liên kết, cho thuê; việc sử dụng một phần giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết; phạm vi nhà đất thuộc sở hữu nhà nước,…

dia phuong lung tung vi trung uong cham ban hanh tieu chuan dinh muc
Ông Trần Văn Miên.

Ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng:

Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn quyết liệt thực hiện Luật. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công của Đà Nẵng trên thực tế vẫn còn một số tồn tại.

Bên cạnh đó, qua tổ chức thực hiện Luật, địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: về Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định này.

Tuy nhiên, một số bộ như bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo lại chưa ban hành thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để địa phương thực hiện. Do chưa có văn bản hướng dẫn nên địa phương rất khó khăn trong việc mua sắm tài sản công, chúng tôi đã 3 lần xin ý kiến Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn, do đó, đề nghị các bộ sớm ban hành thông tư hướng dẫn, nếu không địa phương sẽ lúng túng trong thực hiện.

Hồng Vân