Đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

10:24 | 02/02/2023

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, UBND các tỉnh, thành phố về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trình Quốc hội
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022
KBNN Bình Dương. Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính đề xuất việc rút ngăn quy trình, thời gian quyết toán NSNN. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, để đảm bảo tính khả thi của việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính đề xuất quy trình cụ thể như sau:

Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách chốt số liệu quyết toán NSNN hết ngày 31/1 năm sau (giữ nguyên so với quy định của Luật NSNN 2015).

Bước 2: Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/6 năm sau.

Bước 3: Các bộ, cơ quan trung ương gửi báo cáo quyết toán NSNN cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau. UBND cấp tỉnh gửi quyết toán ngân sách địa phương (đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn) đến Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau.

Bỏ quy định cơ quan Tài chính các cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình và cơ quan Tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới.

Bước 4: Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát số liệu quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương và số liệu quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh phê duyệt trong thời hạn 1 tháng (từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7 hàng năm).

Bước 5: Bộ Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN trình Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 8 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Bước 6: Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN trước khi trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Thời gian kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN do Bộ Tài chính gửi từ ngày 1/9 năm sau.

Bước 7: Báo cáo quyết toán NSNN trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là 10 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Trình Quốc hội chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Quốc hội xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN sẽ ảnh hưởng lớn đến các đơn vị sử dụng ngân sách, bộ, ngành, cơ quan Tài chính và các cấp ngân sách địa phương. Vì vậy cần sự ủng hộ và quyết tâm của các bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt đối với các bộ, cơ quan trung ương có cơ cấu tổ chức gồm nhiều cấp dự toán và các địa phương có số thu, chi NSNN lớn. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán NSNN đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định.

Thùy Linh