Cục Hải quan TP Hà Nội thông báo (CV 450)

13:28 | 26/02/2020

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quy định 151/2017/ NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HQHN ngày 11/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-HQHN ngày 06/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; Để đảm bảo việc bán niêm yết công khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các pháp luật có liên quan, Cục hải quan TP. Hà Nội thông báo việc tổ chức bán là hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, cụ thể như sau:  

1. Tên đơn vị chủ tài sản:

- Đơn vị: Cục Hải quan TP Hà Nội;

- Địa chỉ: số 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: (+84)(4)37910169; Fax: (+84)(4)37910163.

2. Thông tin tài sản bán theo hình thức niêm yết:

- Tài sản bán niêm yết trọn lô gồm 07 mục hàng như mô tả tại Phụ lục 1 đính kèm thông báo này.

- Địa điểm đặt tài sản: Kho Công ty CP DVHH-HK Việt Nam ACSV và kho của Công ty TNHH Chuyển Phát nhanh DHL-VNTP tại xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan đã được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

- Tổng giá trị của tài sản bán niêm yết: 13,883,500 đồng (Mười ba triệu tám trăm tám mươi tư nghìn đồng).

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký mua tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua tài sản: Phòng Giám sát quản lý về Hải quan, tòa nhà B, Cục Hải quan TP Hà Nội tại địa chỉ: số 129 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Cục Hải quan TP Hà Nội lựa chọn.

Cục Hải quan TP Hà Nội mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức.

TKTS