Cụ thể, rõ ràng thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí

08:26 | 17/10/2020

(HQ Online) - So với quy định trước đây, tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (gọi tắt là Nghị định 99) vừa được Chính phủ ban hành, thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan đã quy định cụ thể, rõ ràng và có nhiều điểm mới. Nếu như ở quy định cũ, thẩm quyền của cơ quan Hải quan chỉ giới hạn mức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm, thì tại Nghị định 99, thẩm quyền xử phạt và mức xử phạt của cơ quan Hải quan đã được quy định rõ đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Thẩm quyền của Hải quan trong xử phạt vi phạm hoạt động thương mại, hàng giả, hàng cấm
Dấu ấn của Hải quan Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- doanh nghiệp
Vướng phân định thẩm quyền xử phạt khi kiểm tra địa điểm tập kết hàng hoá
Rủi ro trong công tác quản lý mặt hàng xăng dầu vào khu giám sát hải quan
Dự thảo Nghị định Xử phạt trong lĩnh vực hải quan: Điều chỉnh mức phạt đối với một số nhóm hành vi
Công chức Hải quan giám sát xăng dầu nhập khẩu. 	Ảnh: M.Hùng
Công chức Hải quan giám sát xăng dầu nhập khẩu. Ảnh: M.Hùng

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 99, bao gồm 6 Chương, 65 Điều, quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Về thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan trong lĩnh vực này được quy định rõ tại Điều 60.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan, tại Nghị định 99, thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan khá rõ ràng và loại bỏ thẩm quyền xử phạt với một số chức danh cụ thể. Theo đó, chi cục trưởng chi cục hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan có quyền có quyền phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại nghị định và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại nghị định này.

Theo đánh giá của Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan, so với các quy định trước đây, thẩm quyền của cơ quan Hải quan đã được quy định khá rõ ràng và cụ thể.

Tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (Điều 77), thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan chỉ ghi chung chung mức phạt áp dụng cho các hành vi vi phạm.

Cụ thể, công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 1 triệu đồng. Đội trưởng thuộc chi cục hải quan, đội trưởng thuộc chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt tiền đến 10 triệu đồng. Chi cục trưởng chi cục hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng. Đồng thời, cho phép tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản 3, Điều 77; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng; có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn tại nghị định này; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Riêng tại khoản 5 Điều 77 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan lại quy định rõ mức phạt với từng hành vi vi phạm. Cụ thể, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, đến 200 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí. Đồng thời, có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ, g, i và k khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Đối với chức danh Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, cục trưởng cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền phạt tiền đến 50 triệu đồng đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại nghị định; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xăng dầu, giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại nghị định này.

Đối với thẩm quyền của chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, tại Nghị định 99 không còn quy định đối với hành vi cụ thể mà thay vào đó là mức tiền phạt cụ thể đối với cá nhân, tổ chức. Cụ thể, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200 triệu đồng đối với tổ chức; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại nghị định này.

Bên cạnh đó, đại diện Vụ Pháp chế cho biết, so với các quy định cũ, thẩm quyền của cơ quan Hải quan tại Nghị định 99 có nhiều quy định mới. Theo đó, ở Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định thẩm quyền cho chức danh công chức Hải quan đang thi hành công vụ, Đội trưởng thuộc chi cục hải quan, đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan, đội trưởng đội thủ tục hải quan, nhưng tại Nghị định 99 thẩm quyền xử phạt đối với các chức danh này đã được loại bỏ.

Như vậy, những quy định mới về thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong Nghị định 99 có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2020 và thay thế Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 đã được xây dựng khá rõ ràng nhằm tạo hành lang pháp lý để cơ quan Hải quan áp dụng triển khai vào thực tế có hiệu quả. Các quy định về thẩm quyền của các cơ quan chức năng cũng sẽ nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đủ chế tài răn đe, hạn chế phát sinh các hành vi vi phạm trong công tác lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nụ Bùi