Còn tình trạng chậm thông báo kết quả kiểm tra chất lượng

18:16 | 30/11/2020

(HQ Online) - Mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu tình trạng nhiều lô hàng quá thời hạn chưa nhận được thông báo kết quả kiểm tra chất lượng.

"Chìa khóa" cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Bổ sung đối tượng miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Đề xuất cắt giảm hàng hóa kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh
CBCC Cục Hải quan Đà Nẵng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Từ thực tế này, Tổng cục Hải quan đề nghị các bộ xem xét, đánh giá lại năng lực của các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành, tránh tình trạng kéo dài thời gian kiểm tra, làm ảnh hưởng đến thời gian thông quan và chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới.

Theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan, trường hợp hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiếm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa, phương tiện vận tải nhập khẩu thì cơ quan Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để quyết định quan việc thông quan.

Thời hạn kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan Hải quan trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 59/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 25/1/2015) thì: Trong thời hạn tối đa 10 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra chuyên ngành hoặc ngày lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác, cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan Hải quan quyết định việc thông quan hàng hóa. Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành chưa có kết luận kiểm tra chuyên ngành thì phải có văn bản nêu rõ lý do và ngày ra kết luận kiểm tra gửi cơ quan Hải quan”.

Tuy nhiên, hiện có nhiều lô hàng được đưa về bảo quản để kiểm tra chuyên ngành, đến nay đã quá thời hạn nhưng chưa nhận được thông báo kết quả kiểm tra; một số cơ quan, tổ chức kiểm tra có văn bản trả lời về việc chậm thông báo kết quả kiểm tra nhưng không xác định thời điểm sẽ ban hành kết quả kiểm tra, dẫn đến nhiều lô hàng nhập khẩu đến nay chưa được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan.

Thực tế này gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát hải quan, doanh nghiệp cũng chưa thể đưa hàng hóa vào lưu thông.

Tổng cục Hải quan cho biết, để có cơ sở giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng nhập khẩu theo quy định, các bộ cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành khẩn trương ban hành kết quả kiểm tra và gửi cho cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia ngay sau khi có kết quả kiểm tra để giải quyết thủ tục thông quan. Trường hợp chưa thể ban hành kết quả kiểm tra, cần nêu rõ lý ro, phương án xử lý và xác định rõ thời gian ban hành kết quả kiểm tra.

N.Linh