Cổ phần hóa: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng khi không hoàn thành kế hoạch

14:59 | 18/05/2020

(HQ Online) - Tiến độ cổ phần hóa những tháng đầu năm 2020 vẫn khá chậm chạp. Diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 khiến cho sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của xã hội đình trệ, làm ảnh hưởng tới công tác triển khai cổ phần hóa của các doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang đề ra một số giải pháp để khắc phục.

co phan hoa nguoi dung dau phai chiu trach nhiem truoc thu tuong khi khong hoan thanh ke hoach Đổi mới quản lý các khoản thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
co phan hoa nguoi dung dau phai chiu trach nhiem truoc thu tuong khi khong hoan thanh ke hoach Tập trung nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về ngân sách nhà nước
co phan hoa nguoi dung dau phai chiu trach nhiem truoc thu tuong khi khong hoan thanh ke hoach Ngành Tài chính tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính
co phan hoa nguoi dung dau phai chiu trach nhiem truoc thu tuong khi khong hoan thanh ke hoach
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

Còn nhiều doanh nghiệp phải cổ phần hóa trong năm 2020

Thống kê mới nhất, trong 4 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính nhận được báo cáo cổ phần hóa của 3 đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hậu Giang (phê duyệt phương án cổ phần hóa trong năm 2019).

Như vậy, lũy kế giai đoạn 2016 đến tháng 4/2020, vẫn chỉ có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.126 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.748 tỷ đồng.

Trong 174 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chỉ có 36/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% kế hoạch), số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Như vậy, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp thuộc danh sách phải thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020 gồm: Hà Nội (cổ phần hóa 13 doanh nghiệp, trong đó có 4 Tổng công ty), chiếm 14% kế hoạch; TP. HCM (cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, trong đó có 11 Tổng công ty), chiếm 40% kế hoạch; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cổ phần hóa 6 doanh nghiệp, trong đó có 3 Tập đoàn, 3 Tổng công ty); Bộ Công Thương (cổ phần hóa 4 doanh nghiệp, trong đó có 3 Tổng công ty); Bộ Xây dựng (cổ phần hóa 2 Tổng công ty),...

Nhìn chung, tiến độ cổ phần hóa trong những tháng đầu năm 2020 chậm, đồng thời do diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 khiến cho sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của xã hội đình trệ, công tác triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Bên cạnh đó là một số khó khăn như cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện một số nội dung về phê duyệt phương án sử dụng đất, xác định giá trị phần vốn nhà nước để thoái vốn... Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 gây tác động lớn đến thị trường tài chính, chứng khoán làm giảm sự quan tâm của các nhà đầu tư, giảm sức hấp thụ của thị trường...

Đôn đốc thực hiện nghiêm việc niêm yết

Nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn trước mắt là duy trì hoạt động của nền kinh tế, giảm thiểu đến mức tối đa tác động của dịch bệnh Covid -19 đồng thời vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đã kiến nghị các cấp hoàn thành việc phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai đề án cơ cấu lại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng, người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa cần khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hóa đến hết năm 2020 phải triển khai hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý tài chính, công bố giá trị doanh nghiệp trong năm 2020.

Cùng với đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.

Bộ Tài chính cũng đề nghị người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả triển khai công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ khi không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Đặc biệt, cần quan tâm đối với người lao động, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho người lao động. Trường hợp bất khả kháng phải cắt giảm tạm thời số lượng lao động, cần có chế độ, chính sách hỗ trợ, trợ cấp phù hợp.

Hồng Vân