Chỉ miễn thuế cho hàng tồn kho biếu tặng trong định mức

14:05 | 08/05/2019

(HQ Online) - Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu tặng hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong định mức miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế NK.

chi mien thue cho hang ton kho bieu tang trong dinh muc Bỏ định mức miễn thuế quà biếu tặng cho cơ quan, tổ chức
chi mien thue cho hang ton kho bieu tang trong dinh muc Ai có thẩm quyền xét miễn thuế quà biếu tặng?
chi mien thue cho hang ton kho bieu tang trong dinh muc
Hoạt động nghiệp vụ Hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Phong, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam về thủ tục và chính sách thuế khi thực hiện biếu tặng một số hàng hóa tồn kho, không sử dụng cho các cơ sở đào tạo, trung tâm xã hội.

Hướng dẫn về thủ tục biếu, tặng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa:

"Nguyên tắc thực hiện: Hàng hóa XK, NK chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điểu 25 Nghị định sô 08/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP.

Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XK, NK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới...".

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: "DNCX được thanh lý hàng hóa NK bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khấu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: XK, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

Thủ tục thanh lý: Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa NK áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa NK chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục NK ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý NK); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan.

Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất NK tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục XK tại chỗ, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục NK tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định...”.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện các thủ tục khi biếu, tặng số hàng hóa tồn kho, không có nhu cầu sử dụng.

Phân tích về chính sách thuế đối với quà biếu, quà tặng, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số thì miễn thuế NK đối với: “Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện".

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng: "Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 lần/năm".

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu tặng hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong định mức miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế NK. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Riêng về thuế GTGT, Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: "Hàng NK và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng”.

Mức hàng hóa NK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu NK theo mức miễn thuế NK quy định tại Luật thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thì hành”.

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế: "Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế XK, thuế NK và không chịu thuế giá trị gia tăng...”.

Do đó, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam trong định mức thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Phần trị giá quà tặng vượt mức nêu trên thì phải nộp thuế theo quy định.

Thu Trang