Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III (CV 698)

10:34 | 02/06/2022

(HQ Online) - Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Căn cứ theo danh sách thống kê hàng hóa tồn đọng của các Doanh nghiệp kinh doanh cảng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III thông báo hàng hóa tồn đọng như sau:

Thông tin về lô hàng: (chi tiết kèm theo Phụ lục)

Thời hạn đến nhận hàng:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông báo lần đầu, nếu chủ hàng hóa không đến làm thủ tục nhận hàng thì các lô hàng trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

TKTS