Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo (CV 2433)

18:53 | 04/05/2022

(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Căn cứ Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Căn cứ công văn 23/GSQL-GQ5 ngày 07/01/2022 và công văn 632/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2022 về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển; Căn cứ công văn số 1006/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2022 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi thông e-manifest; Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-KVI ngày 13/04/2022 về việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã được Lãnh đạo Cục, Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng phê duyệt;

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thông báo:

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng container quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày hàng đến cửa khẩu, đang lưu giữ tại các địa điểm thuộc cảng Tân Cảng- Cát Lái, Tân cảng – Phú Hữu, Cảng SP-ITC chưa đến làm thủ tục nhận hàng. Số liệu hàng hóa phế liệu tổng cộng 252 container (danh sách chi tiết đính kèm).

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Nếu quá thời hạn nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đến làm thủ tục hải quan có liên quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I sẽ thực hiện xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính Phủ, Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Ông Phan Thế Thọ, điện thoại: 090.234.5595; Đ/c Vũ Minh Đức - Số điện thoại: 093.306.9994).

TKTS