Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo (CV 19)

13:41 | 18/03/2020

Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng ICD Phước Long – Thủ đức, đã quá thời hạn 90 ngày (kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu) chưa đến làm thủ tục hải quan (số liệu chi tiết theo bảng kê đính kèm).  

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu. Đối với hàng hóa dễ hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa còn hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến làm thủ tục nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu.

Nếu quá thời hạn trên, các tổ chức, cá nhân có liên quan không đến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 sẽ thực hiện xử lý các lô hàng này theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

(Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, Ông Lê Quốc Hưng, điện thoại 0968774299; hoặc với Công ty TNHH Cảng Phước Long, Ông Đào Hồng Long, điện thoại 0903141455).

TKTS