Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu

15:52 | 16/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước vừa ký kết Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai cơ quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Sỹ Thanh tham dự lễ ký kết.

Nguyên tắc lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
Bộ Tài chính chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.000 tỷ đồng
BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác
Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu
Đại diện Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước tại Lễ ký kết Quy chế Phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu - Ảnh KTNN

Quy chế này gồm 9 Điều quy định cụ thể nội dung phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước bao gồm: Danh mục nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi; Phương thức, điều kiện, tần suất, thời gian trao đổi thông tin, dữ liệu: Trách nhiệm thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu của Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, việc trao đổi, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, việc trao đổi thông tin chỉ thực hiện ở cấp Trung ương.

Nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, phải đầy đủ, tin cậy, chính xác, kịp thời và thống nhất giữa hai Cơ quan. Mô hình, ứng dụng, hình thức, phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai Cơ quan phải đảm bảo tính kết nối ổn định, phù hợp với kiến trúc, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; đảm bảo thuận tiện cho khai thác sử dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động qua môi trường mạng phù hợp với điều kiện hệ thống thông tin của mỗi Cơ quan trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng. Thông tin, dữ liệu được trao đổi chỉ sử dụng cho công tác chuyên môn của hai Cơ quan hoặc phục vụ tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trong trường hợp được yêu cầu, không cung cấp cho bên thứ ba khi chưa được cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu ban đầu đồng ý bằng văn bản. Cơ quan nhận số liệu chia sẻ không được công bố số liệu trước thời điểm cơ quan cung cấp ban đầu công bố; ghi rõ nguồn số liệu khi sử dụng; không trao đổi thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật bảo vệ bí mật Nhà nước.

Theo quy chế phối hợp, Bộ Tài chính sẽ cung cấp, chia sẻ cho Kiểm toán nhà nước thông tin, dữ liệu về lĩnh vực danh mục dùng chung thuộc Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính; lĩnh vực thuế, hải quan (gồm: danh mục mã số thuế của các doanh nghiệp, danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu và danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu) và lĩnh vực thu chi ngân sách nhà nước.

Kiểm toán nhà nước cung cấp, chia sẻ cho Bộ Tài chính thông tin, dữ liệu, gồm: kế hoạch kiểm toán năm (truyền báo cáo khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gửi báo cáo); báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm; các phụ biểu về kết quả thực hiện kiểm toán tăng thu NSNN, kiểm toán giảm chi thường xuyên, kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng, tổng hợp kiến nghị thu hồi và giảm chi NSNN.

Hoài Anh