Bộ Tài chính thực hiện bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

16:28 | 09/08/2022

(HQ Online) - Theo Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử vừa được Bộ Tài chính ban hành, kết quả đánh giá sẽ được làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

Bộ Tài chính rà soát, đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Chính sách hỗ trợ tài chính đã đến với người dân, doanh nghiệp
Đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp qua bộ chỉ số DBI
Số thu ngân sách của ngành Thuế đạt kết quả khả quan.
Kết quả đánh giá sẽ được làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Ảnh: Internet

Theo Bộ Tài chính, bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử nhằm phục vụ Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Có 5 nhóm chỉ số được dùng là căn cứ cho việc đánh giá gồm: công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Theo Bộ Tài chính, kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.

Bộ Tài chính giao các đơn vị thuộc Bộ chủ trì, xây dựng và trình Bộ ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính và thực hiện đăng tải, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua phương thức điện tử.

Cùng với đó, tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 2/4/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Hoài Anh