Vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý

17:59 | 24/06/2020

(HQ Online) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã hướng dẫn cụ thể về việc công bố thông tin trên sàn chứng khoán.    

vi pham quy dinh phap luat ve cong bo thong tin tren thi truong chung khoan se bi xu ly Quy định cụ thể về chào bán và công bố thông tin mua bán chứng khoán
vi pham quy dinh phap luat ve cong bo thong tin tren thi truong chung khoan se bi xu ly Đối tượng nào phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?
vi pham quy dinh phap luat ve cong bo thong tin tren thi truong chung khoan se bi xu ly Nhiều giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán
vi pham quy dinh phap luat ve cong bo thong tin tren thi truong chung khoan se bi xu ly
Có nhiều phương tiện báo cáo, công bố thông tin. Ảnh Internet.

Theo Bộ Tài chính, các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin; Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo quy định Sở giao dịch chứng khoán; Trang thông tin điện tử của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử...).

Theo dự thảo Thông tư, công ty đại chúng phải lập trang thông tin điện tử trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày trở thành công ty đại chúng. Tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải lập trang thông tin điện tử trước khi thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Cùng với đó, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải lập trang thông tin điện tử khi chính thức hoạt động. Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải lập trang thông tin điện tử khi thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán;

Các tổ chức khi lập trang thông tin điện tử phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công khai địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc khi thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử này.

Dự thảo quy định rõ, trang thông tin điện tử phải có các nội dung về ngành, nghề kinh doanh và các nội dung phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và mọi thay đổi liên quan tới các nội dung này. Nó cũng phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể tìm kiếm và tiếp cận được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.

Đáng chú ý, dự thảo quy định rõ, đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,...). Muốn thực hiện điều này phải báo cáo để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện.

Trường hợp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, đối tượng công bố thông tin phải công bố thông tin về việc tạm hoãn công bố thông tin (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin) trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến trả lời của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính quy định, ngay sau khi khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.

Dự thảo thông tư nêu rõ, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Thùy Linh