Trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

16:34 | 28/05/2020

(HQ Online) - Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.880.029.177 triệu đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.869.791.887 triệu đồng; bội chi NSNN 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP.

trinh quoc hoi phe chuan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2018 Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
trinh quoc hoi phe chuan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2018 Chính thức quyết việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương 2019
trinh quoc hoi phe chuan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2018
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình

Kiểm soát NSNN chặt chẽ

Tại phiên họp Quốc hội chiều nay, 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự toán thu NSNN 1.319.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.431.662.057 triệu đồng, tăng 8,5% (tương đương 112.462.057 triệu đồng) so với dự toán chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Trong đó, ngân sách địa phương (NSĐP) tăng thu 78.099.136 triệu đồng, ngân sách Trung ương (NSTW) tăng thu (gồm cả tăng thu từ nguồn viện trợ) 34.362.921 triệu đồng. Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội tháng 5/2019 để phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2018.

Về chi NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, dự toán chi NSNN 1.523.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.435.435.263 triệu đồng, bằng 94,2% (giảm 87.764.737 triệu đồng) so với dự toán chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán, hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

Quyết toán chi NSTW là 572.609.766 triệu đồng, thấp hơn 4,8% so với dự toán. Quyết toán chi NSĐP là 862.825.497 triệu đồng, thấp hơn 6,4% so với dự toán.

Nhiệm vụ chi NSNN năm 2018 đã được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, cơ bản đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xói lở bờ sông, bờ biển, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, công tác quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

“Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN từng bước có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo nghị quyết của Quốc hội”, người đứng đầu ngành Tài chính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 96 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chậm so với quy định, đặc biệt là mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định.

Nợ công trong giới hạn quy định

Về vấn đề bội chi NSNN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Tại Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017, mức bội chi NSNN được quyết định là 204.000.000 triệu đồng, bằng 3,7% GDP. Quyết toán số bội chi NSNN là 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP, giảm 50.889.597 triệu đồng (tương đương 0,9% GDP) so với dự toán Quốc hội quyết định.

Trong đó, NSĐP quyết toán không bội chi giảm so với dự toán 9.000.000 triệu đồng; NSTW quyết toán 153.110.403 triệu đồng, bằng 78,5% dự toán, giảm về số tuyệt đối là 41.889.597 triệu đồng (trong đó, sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2018 giảm bội chi 3.500.000 triệu đồng), giảm về số tương đối là 0,73% GDP so với dự toán Quốc hội quyết định.

“Về nguồn bù đắp bội chi của NSTW, vay trong nước 110.689.303 triệu đồng; vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng. Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, dư nợ Chính phủ bằng 49,9% GDP, nợ công bằng 58,3% GDP, trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Tổng mức vay của NSNN Quốc hội quyết định là 363.284.000 triệu đồng; quyết toán 284.806.197 triệu đồng, bằng 78,4% (giảm 78.477.803 triệu đồng) so với dự toán, chủ yếu do giảm bội chi NSNN 50.889.597 triệu đồng; NSTW giảm 52.200.701 triệu đồng; NSĐP giảm 26.277.102 triệu đồng.

Riêng về Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, Tờ trình của Chính phủ nêu rõ: Kiểm toán Nhà nước cơ bản nhất trí với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018, những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp thu.

Chính phủ lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 trong đó đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội: Chấp thuận phân bổ nguồn tăng thu vốn viện trợ không hoàn lại chi thường xuyên năm 2018 cho 33 bộ, cơ quan Trung ương với tổng số 5.370.580 triệu đồng.

Bên cạnh đó, năm 2018, do bố trí đầu tư cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chưa đủ so với yêu cầu của Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã tiết kiệm nguồn thường xuyên để chi đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

“Để đảm bảo điều kiện quyết toán theo quy định, Chính phủ trình Quốc hội, điều chỉnh giảm 1.991.061 triệu đồng dự toán chi thường xuyên trong số Quốc hội đã phân bổ cho Bộ Tài chính, gồm: Tổng cục Thuế 1.419.067 triệu đồng, Tổng cục Hải quan 571.994 triệu đồng; tăng dự toán chi đầu tư tương ứng số đã dùng nguồn thường xuyên để chi đầu tư cơ sở vật chất cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và cho phép quyết toán vào NSNN năm 2018”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2018 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.880.029.177 triệu đồng (bao gồm cả nguồn năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư NSĐP năm 2017 và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN).

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.869.791.887 triệu đồng (bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019).

Bội chi NSNN 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% GDP (không bao gồm kết dư NSĐP 157.886.227 triệu đồng).

Thanh Nguyễn