Tổng cục Thuế khuyến nghị với các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử

14:20 | 29/03/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã xây dựng các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử được khuyến nghị sử dụng khi áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế An Giang tạm đình chỉ công tác 3 công chức để phục vụ điều tra các vi phạm về hoá đơn
Sắp thử nghiệm phần mềm quản lý hoá đơn điện tử tại cơ quan Thuế
3034-hoa-don-dien-tu1-2510102814
Tổng cục Thuế đã xây dựng các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử được khuyến nghị sử dụng khi áp dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế vừa ban hành thông báo về việc khuyến nghị sử dụng các thành phần dữ liệu hoá đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và triển khai công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra thông tin hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị.

Theo đó, theo quy định tại điều 59 của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ thì trong thời gian từ 1/11/2020 đến 30/6/2022, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Do vậy, tổ chức hay cá nhân có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Cụ thể, Thông tư số 32/2011/TT-BTC không quy định về định dạng dữ liệu chung áp dụng cho hóa đơn điện tử nên mỗi đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử hiện nay có thể thiết kế các định dạng khác nhau, xây dựng công cụ hiển thị và kiểm tra thông tin hóa đơn khác nhau.

Để hỗ trợ tốt hơn cho các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, Tổng cục Thuế đã xây dựng các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử được khuyến nghị sử dụng khi áp dụng hóa đơn điện tử căn cứ các quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và công cụ hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn áp dụng theo khuyến nghị của Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, khuyến nghị không phải là quy định bắt buộc và không phải là cơ sở để loại trừ các hóa đơn điện tử được lập không theo khuyến nghị. Khuyến nghị gồm 2 phần: quy định chung bao gồm: phạm vi và đối tượng áp dụng, từ ngữ viết tắt, quy định chung về các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử; định dạng thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử bao gồm định dạng chung của hóa đơn điện tử và định dạng dữ liệu các loại hóa đơn đơn điện tử.

Thùy Linh