Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII

13:46 | 01/02/2021

(HQ Online) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, với tinh thần là năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước; đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch  nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Chinhphu.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay 1/2, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội biểu thị sự thống nhất, ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong tình hình mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát đã nêu trong báo cáo chính trị là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn lựa chọn và bầu những đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã giao trọng trách cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

“Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội lần này xác định”, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp”.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta sớm trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về kết quả của Đại hội, nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đại hội.

Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế.

“Đại hội chỉ là mở đầu, còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

“Vừa qua kiểm tra, kiểm điểm chúng ta vẫn thừa nhận, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý cái này. Muốn thế phải thể chế hóa, cụ thể hóa có chương trình kế hoạch cụ thể, từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kịp thời biểu dương khen thưởng người tốt, việc tốt, phê bình thậm chí kỷ luật người làm sai, làm hỏng, làm trái Nghị quyết đường lối của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng”, Tổng bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thêm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, với tinh thần là năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước; đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Thanh Nguyễn