Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

12:04 | 18/01/2022

(HQ Online) - Năm 2022, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện NSW và mở rộng kết nối cơ chế một cửa với các nước ngoài ASEAN.

Sắp thí điểm 2 thủ tục của Bộ Y tế qua Cơ chế một cửa quốc gia
4,2 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia
Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Ảnh: T.B

Nâng cao hiệu quả triển khai

Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), hết năm 2021 đã có tổng số 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với trên 4,7 triệu hồ sơ của hơn 51.500 doanh nghiệp tham gia.

28 là số thủ tục hành chính mới đã được chính thức triển khai trên NSW trong năm 2021.

Về triển khai ASW và kết nối ngoài ASEAN, đến nay, Việt Nam đã kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN (từ 1/1/2018) để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. Hết năm 2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 461.939 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.212.880 C/O. Riêng năm, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 202.645 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 896.407 C/O.

Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai NSW, ASW, năm 2022 và thời gian tới, Tổng cục Hải quan, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nội dung công việc.

Trong đó, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai NSW, ASW; đôn đốc các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban 1899.

Chậm nhất trong quý 1/2022, hoàn thành triển khai chính thức 35 thủ tục hành chính theo Quyết định 1254/QĐ-TTg và Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về trao đổi các chứng từ điện tử theo cam kết trong ASEAN và các đối tác ngoài ASEAN, thời gian tới, Cục CNTT và Thống kê hải quan sẽ phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước ASEAN để triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung của ASEAN. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kết nối các chứng từ điện tử khác thông qua ASW. Tiếp tục đàm phán và triển khai kết nối với các đối tác ngoài ASEAN.

Về thời gian thực hiện, trong năm 2022 chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật với các nước ASEAN (phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). Đối với trao đổi thử nghiệm thông tin tờ khai xuất khẩu qua kênh kết nối an toàn với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), dự kiến quý 2/2022. Ngoài ra, trong năm nay Việt Nam dự kiến kết nối trao đổi thử nghiệm thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc, chứng thư điện tử với New Zealand.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tập trung

Song song đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2022.

Đối với xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, các công việc trọng tâm trong giai đoạn tới bao gồm: rà soát danh mục thông tin với từng bộ, ngành; lấy ý kiến dự thảo Nghị định; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, ý kiến thẩm định; trình Chính phủ ban hành Nghị định.

Ông Lê Đức Thành cho biết, theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ ký ban hành Nghị định trong quý 2/2022.

“Thực tế triển khai cho thấy tính chất, khối lượng công việc xây dựng danh mục thông tin đòi hỏi mất nhiều thời gian, liên quan đến nhiều bộ, ngành, các đơn vị chức năng, nghiệp vụ trong các bộ, ngành, đòi hỏi phải rà soát, đánh giá, đề xuất, trao đổi, thảo luận thống nhất trong nội bộ bộ, ngành và giữa các bộ, ngành. Mặt khác danh mục thông tin liên quan đến doanh nghiệp đòi hỏi phải đánh giá, rà soát, trao đổi, thảo luận thống nhất giữa các bên liên quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan phấn đấu báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định sớm nhất có thể”, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan chia sẻ.

Ngoài ra, liên quan đến thực hiện NSW và ASW, Tổng cục Hải quan và các bộ, ngành tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống CNTT phục vụ triển khai Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng kế hoạch hành động triển khai NSW, thúc đẩy công nghiệp logistic và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026…

Thái Bình