Tiếp tục lan tỏa những gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành Tài chính

16:32 | 30/10/2020

(HQ Online) - Chiều mai, 31/10/2020, ngành Tài chính sẽ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành theo hình thức trực tuyến.

Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài chính
“Trái ngọt“ từ phong trào thi đua của ngành Thuế
Phong trào thi đua yêu nước là động lực để Hải quan Việt Nam phát triển
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan (8/2020).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan (8/2020).

Phát động hơn 500 phong trào thi đua

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ 2016 - 2020, tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Tài chính đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên trong toàn ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng phát động của Bộ, hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính phát động hơn 500 phong trào thi đua. Đặc biệt, tại hệ thống thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ… các phong trào thi đua được triển khai đến tận cơ sở.

Phong trào thi đua đều có kế hoạch, chỉ tiêu gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hàng năm, từng thời kỳ của cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, qua đó khích lệ, động viên kịp thời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nỗ lực thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn tới, tình hình kinh tế chính trị, an ninh thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn những rủi ro. Tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Bối cảnh này đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho ngành Tài chính. Tập thể Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua cần được phát động thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; tiêu chí thi đua cần bám sát các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng tổng kết, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những nhân tố mới, mô hình mới… để tiếp tục lan tỏa những gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành Tài chính.

Chia sẻ về những trọng tâm mà công tác thi đua, khen thưởng cần hướng đến trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện tốt.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai hiệu quả các nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 39-CT-TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động.

Thứ ba, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính và kế toán phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) được Đảng và Nhà nước giao để phát động các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ của cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, cần hướng dẫn kịp thời các quy định mới, ban hành quy định cụ thể phù hợp với thực tế công tác thi đua khen thưởng ở cấp cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa việc khen thưởng cho các đối tượng, nhất là các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả từ phong trào, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời; chú ý đề xuất các biện pháp, cách làm hiệu quả phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hồng Vân