Tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp vào quy định tính thuế hàng hóa XNK tại chỗ

13:59 | 06/09/2018

(HQ Online)- Để minh bạch chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK tại chỗ, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của cộng đồng DN, Hiệp hội, bỏ quy định về điều kiện xác định xuất xứ hàng hoá sản xuất tại Việt Nam hoặc được thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng tại Việt Nam tại dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

tiep thu y kien cua doanh nghiep vao quy dinh tinh thue hang hoa xnk tai cho

Hoạt động XNK tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Được biết, quy định hiện hành tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hoá XK, NK tại chỗ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thuộc đối tượng chịu thuế và tại khoản 1 Điều 3 NĐ 134 quy định hàng hoá XK, NK áp dụng thuế suất theo quy định tại Điều 5,6,7 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Tuy nhiên, tại Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK quy định chung thuế suất thuế XK áp dụng đối với các mặt hàng quy định cụ thể tại Biểu thuế xuất khẩu) và 3 loại thuế suất thuế NK ưu đãi MFN (áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước có đối xử tối huệ quốc với Việt Nam và từ khu phi thuế quan), ưu đãi đặc biệt FTA(áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước có thoả thuận đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam và từ khu phi thuế quan) và thông thường (áp dụng đối với hàng hoá không thuộc các trường hợp thuế suất MFN và FTA). Như vậy, quy định tại Nghị định 134và Luật Thuế XK, thuế NK đều chưa rõ hàng hoá NK tại chỗ áp dụng theo loại thuế suất thuế NK nào.

Vì vậy, nhằm minh bạch trong chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho DN XNK tại chỗ, đơn giản thủ tục quản lý nhưng vẫn phù hợp với quy định của pháp luật hải quan, pháp luật quản lý ngoại thương, phù hợp với thông lệ quốc tế, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia và bảo đảm cơ sở pháp lý trong thực hiện, tại khoản 1 Điều 1 dự thảo NĐ (bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị định 134/2016/NĐ-CP) đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cộng đồng DN, Hiệp hội.

Cụ thể, dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về điều kiện xác định xuất xứ hàng hoá sản xuất tại Việt Nam hoặc được thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng tại Việt Nam nhằm minh bạch trong chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ, đơn giản thủ tục quản lý nhưng vẫn phù hợp với quy định của pháp luật hải quan, pháp luật quản lý ngoại thương và với thông lệ quốc tế và các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia như sau:

"Hàng hoá nhập khẩu tại chỗ áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ Việt Nam theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hoá và phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định của pháp luật về hải quan.

Hàng hoá nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam áp dụng mức thuế suất MFN.

Hàng hoá nhập khẩu tại chỗ không thuộc trường hợp nêu trên áp dụng mức thuế suất thông thường".

Thu Trang