Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

14:33 | 03/02/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

thuc hien quyen trach nhiem cua dai dien chu so huu nha nuoc Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập sau cổ phần
thuc hien quyen trach nhiem cua dai dien chu so huu nha nuoc Chuyển giao tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước như thế nào?
thuc hien quyen trach nhiem cua dai dien chu so huu nha nuoc Cần thay đổi căn bản cách thức giám sát vốn Nhà nước

Nghị định nêu rõ, Chính phủ thống nhất thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước trong việc đầu tư vốn nhà nước tại DN và quản lý vốn nhà nước tại DN theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.

thuc hien quyen trach nhiem cua dai dien chu so huu nha nuoc
Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước. Ảnh: Internet

3 loại hình cơ quan đại diện chủ sở hữu

Theo Nghị định, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN là cơ quan đại diện chủ sở hữu của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại DN theo quy định của Chính phủ.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các đối tượng sau: DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các DN do Bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật; DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các DN thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong thời gian chưa chuyển giao.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN được chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng dành Chương II quy định về tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; trong đó, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản, chuyển giao DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về điều lệ, chiến lược, kế hoạch của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2018, thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và vốn nhà nước đầu tư vào DN.

Hương Dịu