Thực hiện không đúng quy định, C/O của doanh nghiệp ưu tiên sẽ bị từ chối

07:57 | 01/12/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra C/O đối với DN ưu tiên.

thuc hien khong dung quy dinh co cua doanh nghiep uu tien se bi tu choi

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5, Khoản 3 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC, trường hợp DN ưu tiên không nộp C/O đúng thời hạn quy định hoặc không khai đầy đủ số tham chiếu, ngày cấp trên tờ khai hải quan NK hoặc không khai nợ C/O trên tờ khai hải quan NK thì thực hiện từ chối C/O theo quy định.

Trường hợp DN ưu tiên khai thiếu hoặc khai chưa đầy đủ các tiêu chí trên tờ khai hải quan NK nhưng không khai số tham chiếu, ngày cấp C/O hoặc khai thiếu ngày C/O nhưng nộp C/O đúng thời hạn quy định: Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để nghị DN giải trình; căn cứ giải trình của DN để xem xét chấp nhận C/O, đồng thời có chấn chỉnh, đề nghị DN khai đúng quy định về C/O đối với các lô hàng NK tiếp theo.

Khi tiếp nhận C/O của DN ưu tiên, công chức hải quan thực hiện tiếp nhận, kiểm tra C/O theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC.

N.Linh