Thực hiện đánh giá các khoản thu ngân sách năm 2022

10:38 | 20/06/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 3 năm 2023-2025 trên cơ sở đánh giá các khoản thu của năm 2022.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Thái Nguyên. Ảnh: TCT.
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Thái Nguyên. Ảnh: TCT.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu khi đánh giá thu ngân sách năm 2022, các cục thuế phải rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của từng chính sách đến từng khoản thu, sắc thuế. Trong đó, ngoài việc đánh giá tác động trực tiếp làm tăng/giảm thu ngân sách nhà nước thì phải đánh giá hiệu quả gián tiếp mang lại cho tăng trưởng kinh tế và các sắc thuế khác.

Cụ thể, cơ quan Thuế tập trung đánh giá hiệu quả của các chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; chính sách hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trong đó, tập trung đánh giá vào các chính sách ban hành trong năm 2021 nhưng tiếp tục ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước năm 2022 như: thực hiện Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường; thực hiện Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 và năm 2021; thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất...

Cục Thuế các địa phương cũng cần tổng hợp đầy đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch được gia hạn nộp trong năm 2022; lưu ý đánh giá tác động đến thu năm 2022 (nếu có) đối với các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, cần tính toán việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019. Việc giảm thuế này sẽ ảnh hưởng trực tiếp làm giảm số thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với phần thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý IV và bổ sung sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 nộp vào ngân sách nhà nước năm 2022...

Các cục thuế cũng cần chủ động đánh giá ảnh hưởng giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo phương án sau: giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm.

Về công tác quản lý thu, cục thuế các địa phương ước thực hiện thu năm 2022, tính toán đầy đủ các yếu tố tăng thu từ việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; rà soát các dự án hết thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam...

Đối với các nguồn thu từ năng lực sản xuất mới, thuế nhà thầu và các dự án hết thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử,… Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế dự kiến đầy đủ các nguồn thu ngân sách từ thuế nhà thầu đối với dự án đầu tư mới triển khai trên địa bàn và dự kiến nguồn thu mới phát sinh cho các dự án hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh bắt đầu từ năm 2023...

Về các khoản thu liên quan đến nhà, đất và thu khác ngân sách, các cục thuế cần bám sát kế hoạch giao quyền sử đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP… để xác định số thu từ nhà, đất, thu khác ngân sách sát, đúng với khả năng phát sinh nguồn thu trên địa bàn.

Đối với khoản thu cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, các cục thuế rà soát, dự kiến đầu đủ khoản thu cổ tức và lợi nhuận được chia theo từng doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 85/2021/TT-BTC.

Thùy Linh