Thi đua – khen thưởng thúc đẩy hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13:51 | 21/08/2020

(HQ Online) - Công tác thi đua và khen thưởng thời gian qua chính là động lực để toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước: Huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách nhà nước
Kho bạc Nhà nước Hải Dương đảm bảo công việc dù đang cách ly toàn thành phố
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025: Nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm
Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước sẽ sớm “phủ sóng” trên cả nước
5929 img 8372
Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V. Ảnh TL.

Bước tiến mới trong công tác quản lý thu – chi

Phát biểu tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V do KBNN tổ chức sáng 21/8, bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, lãnh đạo KBNN các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động toàn hệ thống KBNN.

Việc tổ chức tốt công tác thi đua và khen thưởng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo nên không khí sôi nổi trong toàn hệ thống, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ công chức và người lao động của hệ thống KBNN nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo lãnh đạo KBNN, trong giai đoạn 2015-2020, KBNN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ NSNN, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và các cấp chính quyền trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo đó, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức thu NSNN góp phần hoàn thành dự toán thu được giao. KBNN cũng đã tham mưu để Bộ Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý thu nộp NSNN qua KBNN theo thẩm quyền nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế.

Cùng với cải cách về quản lý thu NSNN, trong giai đoạn năm 2016-2020, hệ thống KBNN đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm soát chi NSNN, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy trình thủ tục kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi NSNN.

Đáng chú ý, đối với chi đầu tư đã rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn 1 - 3 ngày làm việc, yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị thanh toán được cải cách nhằm giảm số lượng mẫu biểu, chứng từ thanh toán.

Còn đối với các chi thường xuyên NSNN, KBNN đã thực hiện kiểm soát chi NSNN theo rủi ro căn cứ giá trị của các khoản chi, qua đó giảm được 70% tổng số món, song vẫn kiểm soát được 99% tổng giá trị chi; kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện quy trình kiểm soát chi một cửa, thực hiện chi tiêu NSNN qua thẻ tín dụng đối với các khoản chi nhỏ lẻ, triển khai ứng dụng di động KBNN nhằm nâng cao khả năng tương tác, trao đổi thông tin giữa KBNN với các đơn vị giao dịch (như tình hình xử lý hồ sơ, biến động số dư tài khoản,…).

Trong giai đoạn vừa qua, KBNN đã phát triển các công cụ để quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả như: dự báo luồng tiền và xây dựng phương án điều hành ngân quỹ nhà nước; sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để cho ngân sách trung ương vay, tạm ứng khi nguồn thu gặp khó khăn…Đồng thời, quản lý ngân quỹ nhà nước từng bước đã gắn kết chặt chẽ với quản lý quỹ NSNN và quản lý nợ; từ đó, giảm thiểu chi phí vay nợ cho ngân sách và bước đầu tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

Bên cạnh đó, đối với công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, thời gian qua, KBNN đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý góp phần hiện đại hóa công tác phát hành trái phiếu chính phủ theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế. Hàng năm, KBNN tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cân đối NSNN, thực hiện tốt hoạt động tái cơ cấu danh mục trái phiếu chính phủ theo các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Hướng tới hình thành Kho bạc số

Theo bà Đặng Thị Thuỷ, hệ thống KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động cho giai đoạn 2021-2025 là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cải cách cơ chế chính sách, hiện đại hóa công nghệ quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng hình thành Kho bạc số”.

Để đạt được mục tiêu đó, KBNN sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hệ thống KBNN theo hướng cải cách và hiện đại hóa. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN gắn với cơ chế quản lý NSNN trong từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu về theo dõi, quản lý tình hình thu, chi NSNN và các quỹ tài chính nhà nước, vay và trả nợ của NSNN.

KBNN cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN.

KBNN cũng sẽ tiếp tục triển khai phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy KBNN theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, hướng tới mô hình KBNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Một nhiệm vụ khác được KBNN đặt ra đó là xây dựng phương án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế quản lý tài chính và biên chế của KBNN phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, đảm bảo điều kiện về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện, nhân lực phục vụ triển khai Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030. Toàn hệ thống cũng sẽ đổi mới công tác quản lý và điều hành tài chính nhằm phát triển nguồn nhân lực KBNN; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước ổn định tiền lương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ công chức trong hệ thống KBNN.

Lãnh đạo KBNN cũng chia sẻ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị KBNN.

Với nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn hệ thống, từ năm 2015 đến nay, thành tích của các đơn vị và cá nhân trong hệ thống KBNN, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, kết quả như sau:

- Huân chương Lao động hạng Nhất: 17 tập thể và 3 cá nhân

- Huân chương Lao động hạng Nhì: 7 tập thể và 57 cá nhân

- Huân chương Lao động hạng Ba: 26 tập thể và 170 cá nhân

- Cờ Thi đua của Chính phủ: 23 tập thể

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 1 cá nhân

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 93 tập thể và 627 cá nhân

- Cờ thi đua của Bộ Tài chính: 179 tập thể

- Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính: 762 cá nhân

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 1401 tập thể và 5690 cá nhân

- Ngoài ra nhiều tập thể, cá nhân cũng được các bộ, ban ngành, địa phương tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương các loại.

Thùy Linh