Sửa nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần hóa

14:28 | 01/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. 

sua nguyen tac dieu chinh co cau von dieu le doanh nghiep co phan hoa Cổ phần hóa, thoái vốn chậm do địa phương kéo dài thời gian xử lý đất
sua nguyen tac dieu chinh co cau von dieu le doanh nghiep co phan hoa Bộ Tài chính "thúc" PVN thoái vốn khỏi lĩnh vực nhạy cảm
sua nguyen tac dieu chinh co cau von dieu le doanh nghiep co phan hoa Dự kiến rà soát lại toàn bộ việc sắp xếp nhà, đất công của DNNN
sua nguyen tac dieu chinh co cau von dieu le doanh nghiep co phan hoa

Dự thảo này nhằm góp phần tháo gỡ một số vướng mắc, thúc đẩy quá trình cổ phần hoá. Nguồn: Internet

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với các trường hợp DN cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước (DN cấp 1) và trường hợp DN cổ phần hóa là DN do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (DN cấp II). Đồng thời, bổ sung nội dung quy định trong trường hợp DN thực hiện lại việc xác định giá trị DN hoặc tạm dừng cổ phần hóa được xác định do các nguyên nhân khách quan, chi phí cổ phần hóa được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, hội đồng thành viên, chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, hội đồng thành viên, chủ tịch các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm phê duyệt phương án cổ phần hóa của các DN cấp II để triển khai việc bán cổ phần và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo đúng quy định; kiểm tra, giám sát ban chỉ đạo cổ phần hóa và DN cấp II cổ phần hóa trong việc thực hiện bán cổ phần theo phương án đã được duyệt và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các DN cấp II cổ phần hóa nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển DN theo quy định; phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư và số tiền thu từ cổ phần hóa của các DN cấp II cổ phần hóa; đôn đốc các DN cấp II cổ phần hóa nộp số dư dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng theo quy định…

Về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, dự thảo Thông tư bổ sung nội dung: Sau 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt đối với báo cáo quyết toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN.

Trong phạm vi 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc phê duyệt báo cáo quyết toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN tại thời điểm 31/12/2017, công ty mẹ có trách nhiệm nộp bổ sung khoản chênh lệch tăng thêm so với số phải nộp được xác định tại điểm 2 Điều 15 Thông tư 40 (nếu có) về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN. Sau thời hạn này, công ty mẹ phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển DN.

H.Vân