Sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

10:22 | 10/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT_BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

Sửa quy định sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Cải cách hành chính Kho bạc Nhà nước: Lấy người dân, đơn vị sử dụng ngân sách làm trung tâm
Sửa quy định quản lý tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng
Ảnh: Thùy Linh.
Bộ Tài chính sẽ sửa đổi quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước. Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, dự thảo đã sửa đổi bổ sung Điều 16 của Thông tư số 23/2020/TT-BTC.

Cụ thể, tại khoản 1 quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng theo hướng: ngân sách trung ương khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước và ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 10 của tháng liền kề sau tháng phải thanh toán) với mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước bằng mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng thời kỳ.

Riêng khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của tháng đến hạn hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước được thanh toán cho Kho bạc Nhà nước cùng thời điểm khi hoàn trả khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước. Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước được xác định như sau: chi phí sử ngân quỹ nhà nước bằng số dư nợ tam ứng, vay ngân quỹ nhà nước nhân với mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng thời kỳ chia cho 365 và nhân với số ngày tạm ứng ngân quỹ nhà nước thực tế trong tháng.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2. Theo đó, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn trong trường hợp khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương, khoản tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách cấp tỉnh quá thời hạn hoàn trả, ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn theo mức bằng 150% mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước.

Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn được thanh toán một lần cho Kho bạc Nhà nước khi thu hồi khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước quá hạn và được xác định như sau: chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn bằng số dư nợ tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước quá hạn nhân với mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều này chia cho 365 và nhân với 150% và nhân với số ngày tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước quá hạn.

Còn về điều khoản chuyển tiếp, tại dự thảo, Bộ Tài chính quy định dư nợ tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước tính đến ngày dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành được áp dụng mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) theo quy định tại dự thảo Thông tư này kể từ ngày dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành.

Các khoản tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước được phê duyệt trước ngày dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành, nhưng thực hiện rút vốn sau ngày dự thảo Thông tư có hiệu lực thi hành được áp dụng mức chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước, chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn (nếu có) theo quy định tại dự thảo Thông tư này.

Thùy Linh