Sửa đổi, bổ sung các quy định về cho vay lại vốn vay ODA

15:02 | 31/08/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thêm thuận lợi khi vay lại vốn ODA, sẽ được thực hiện kể từ 1/10 tới đây.

Điều chỉnh tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đối với UBND cấp tỉnh
Giải ngân vốn vay nước ngoài: Vướng ở đâu - Gỡ thế nào?
Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA
Sửa đổi, bổ sung các quy định về cho vay lại vốn vay ODA
Một số quy định về cho vay lại vốn vay ODA được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 79/2021/NĐ-CP nhằm minh bạch, rõ ràng trong việc xác định cơ chế tài chính, tỷ lệ cho vay... Ảnh: ST

Sửa đổi tỷ lệ cho vay lại

Theo Bộ Tài chính, triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP (Nghị định 79) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Theo nội dung Nghị định 79, một trong những nội dung được sửa đổi, bổ sung quan trọng là tỷ lệ cho vay lại đối với địa phương. Nghị định 79 được xây dựng trên quan điểm tăng cường quản lý nợ công, quản lý rủi ro tài khóa của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương phát sinh từ hoạt động vay về cho vay lại; đồng thời có các quy định minh bạch, rõ ràng trong việc xác định cơ chế tài chính, tỷ lệ cho vay lại,… tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập trọng điểm tiếp cận nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ với tỷ lệ vay lại rõ ràng, phù hợp, đồng thời đảm bảo kỷ luật tài chính trong hoạt động đi vay và cho vay, thu hồi nợ. Theo đó, Nghị định 79 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về tỷ lệ cho vay lại, tài sản đảm bảo đối với khoản vay, thời điểm thẩm định cho vay lại chính quyền địa phương, tài khoản tập trung doanh thu…

Cụ thể, Nghị định đã sửa đổi khoản 1 Điều 21 của Nghị định 97 về tỷ lệ cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi (ở Nghị định 97, tỷ lệ này là 30%). Cùng với đó, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi (tỷ lệ này ở Nghị định 97 là 40%). Các địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Nghị định 79 cũng bổ sung một nội dung quan trọng là tỷ lệ cho vay lại đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 1/4/2021, theo đó, tỷ lệ này sẽ do Chính phủ quyết định nhưng không thấp hơn 10%.

Nghị định cũng nêu rõ, các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ TP Hà Nội, TPHCM), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Còn tỷ lệ cho vay lại cho TP Hà Nội và TPHCM là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Không yêu cầu bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho UBND cấp tỉnh vay lại

Đối với tỷ lệ cho vay lại đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 79 vẫn giữ quy định về tỷ lệ cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên và một phần kinh phí đầu tư, tỷ lệ vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Cùng với đó, Nghị định bổ sung quy định: đối với trường hợp áp dụng tỷ lệ cho vay lại khác các đối tượng quy định nêu trên, trong quá trình xây dựng cơ chế tài chính đối với nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi, trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ quản và bên vay lại, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT và cơ quan liên quan, trình Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ cho vay lại đối với từng trường hợp cụ thể nhưng không thấp hơn 10%.

Liên quan quy định đảm bảo tiền vay, bên cạnh việc kế thừa các quy định cũ tại Điều 16 của Nghị định 97, Nghị định 79 sửa đổi khoản 3 theo hướng: “Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 120% dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp và bằng 100% dư nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. Trong quá trình thực hiện cho vay lại, trường hợp giá trị tài sản bảo đảm tiền vay thấp hơn so với mức quy định nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu.

Đồng thời, Nghị định 79 bổ sung khoản quy định không yêu cầu bảo đảm tiền vay trong 2 trường hợp: cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại; các khoản vay do Ban quản lý dự án thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với quy định về báo cáo tình hình cho vay lại và tình hình tài chính của bên vay lại, Nghị định 79 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 32 theo hướng: Bên vay lại là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì báo cáo cho Bộ Tài chính, bên vay lại là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thì báo cáo cho cơ quan được ủy quyền vay lại một năm 2 lần, lần 1 không muộn hơn ngày 31/7 năm thực hiện cho kỳ báo cáo từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 năm thực hiện và lần 2 không muộn hơn ngày 15/2 năm sau cho kỳ báo cáo từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 năm thực hiện về tình hình cho vay lại. Nội dung báo cáo gồm: tình hình rút vốn, trả nợ, số dư nợ khoản vay lại; tình hình biến động tài sản đảm bảo tiền vay; tình hình tài chính, tình trạng nợ của bên vay lại bao gồm số dư nợ, số nợ quá hạn phát sinh (nếu có) với bất kỳ chủ nợ nào; tình hình thực hiện, vận hành, khai thác dự án đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư và tài sản hình thành từ vốn vay.

Hoài Anh