Sửa đổi biểu thuế XNK ưu đãi thực hiện CPTPP

10:04 | 05/11/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022.

Bộ Tài chính phản hồi về việc sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Bộ Tài chính phản hồi về việc sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào

Dự thảo Nghị định bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 4 quy định về thuế suất áp dụng cho giai đoạn 2019 – 2022, theo đó, Cộng hòa Pê-ru áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I Nghị định 57 từ ngày 19/9/2021 đến ngày 31/12/2021 tại cột có ký hiệu (IV); từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022 tại cột có ký hiệu (V).

Đồng thời bổ sung điểm a khoản 4 Điều 4 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo Hiệp định như sau: hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi phải đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó, được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP bao gồm Australia, Ca-na-da, Liên bang Mê-hi-cô, Nhật Bản, Niu Di-lân, Cộng hòa Xinh-ga-po, Cộng hòa Pê-ru.

Liên quan đến Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định CPTPP, Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP (Điều 5 Nghị định 57/2019), dự thảo Nghị định cũng bổ sung điểm c khoản 5 (Mức thuế áp dụng cho giai đoạn 2019 – 2022).

Theo đó, bổ sung Cộng hòa Pê-ru áp dụng mức thuế quy định tại Phụ lục II từ ngày 19/9/2021 đến ngày 31/12/2021 tại cột có ký hiệu (IV); từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022 tại cột có ký hiệu (V).

Bên cạnh đó, điểm b khoản 6 (điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP) của Điều 5 cũng được bổ sung, sửa đổi như sau: hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP phải đáp ứng đủ các điều kiện được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP bao gồm: Australia, Ca-na-da, Nhật Bản, Liên bang Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Cộng hòa Xinh-ga-po, Cộng hòa Pê-ru, Việt Nam (hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Cộng hoà Pê-ru hoặc nhập khẩu vào Việt Nam từ Cộng hoà Pê-ru đăng ký định từ ngày 19/9/2021 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại dự thảo Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuể cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hoài Anh