Sẽ điều chỉnh nhiều quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

10:42 | 13/07/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo gỡ vướng cho dự án metro số 1
Cần sự quyết liệt để đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn vay nước ngoài
Hai "đầu tàu" kinh tế đều chậm giải ngân vốn vay nước ngoài do Covid-19
5434 0 1530527304467310393306 117 0 685 1011 crop 15305273153592029920340 1530834162864482660269 0 0 399 710 crop 15308341665651671430934
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Chia đối tượng để tính trị giá bảo đảm

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 16 về bảo hiểm tiền vay theo hướng phân chia rõ đối tượng cho vay lại để tính trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu.

Cụ thể, trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 120% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp và trị giá tài sản bảo đảm tiền vay tối thiểu bằng 100% trị giá gốc của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, trị giá này được tính chung là 120%.

Trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay giảm thấp hơn so với mức quy nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu.

Cũng liên quan đến bảo đảm tiền vay, Bộ Tài chính chỉ giữ lại quy định không yêu cầu bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại.

Về tỷ lệ cho vay lại đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dự thảo Nghị định giữ nguyên quy định địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tuy nhiên, tỷ lệ cho vay lại được điều chỉnh là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi thay vì 30% như hiện tại.

Đối với ỷ lệ cho vay lại của đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo đề nghị bổ sung nội dung: Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí thường xuyên thì tỷ lệ vay lại 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi sử dụng cho dự án đầu tư. Trường hợp đặc biệt khác, Thủ tướng Chính phủ quyết định tỉ lệ cho vay lại phù hợp.”

Tách bạch quy trình cho vay lại

Điểm thay đổi lớn nhất trong nội dung này chính là quy trình thẩm định cho vay lại với 2 luồng quy trình riêng dành cho 2 đối tượng cho vay lại là địa phương và đơn vị sự nghiệp.

Đối với cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, địa phương gửi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án kèm hồ sơ thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương, đồng gửi Bộ Tài chính công văn đề nghị thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách địa phương.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo kết quả thẩm định cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc cho vay lại cùng với việc đàm phán, ký kết thỏa thuận vay.

Trường hợp chương trình, dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi các tài liệu thẩm định cho Bộ Tài chính để cập nhật lại khả năng trả nợ của ngân sách địa phương.

Căn cứ kết quả cập nhật về khả năng trả nợ của địa phương, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ để không hoặc triển khai đàm phán, ký kết khoản vay nước ngoài.

Đối với cho vay lại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, quy trình ần như tương tự như đối với cho vay lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người đại diện có thẩm quyền của bên vay lại gửi cơ quan thẩm định cho vay lại, đồng gửi Bộ Tài chính công văn đề nghị thẩm định cho vay lại, kèm theo hồ sơ thẩm định.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định cho vay lại gửi Bộ Tài chính báo cáo thẩm định.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ báo cáo thẩm định của cơ quan thẩm định cho vay lại là có đủ điều kiện vay lại hay không, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc không phê duyệt việc cho vay lại cùng với việc đàm phán, ký kết thỏa thuận vay theo quy định tại Nghị định về quản lý nguồn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Hồng Vân