Sắp xếp, tinh giản thực chất

09:53 | 12/01/2021

(HQ Online) - Chỉ sau 3 năm thực hiện, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các Nghị quyết 18, 19 được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và đạt được kết quả rõ nét.

Giao dự toán chi ngân sách 2021 phù hợp với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy
Sắp xếp bộ máy và đẩy mạnh tự chủ để cắt giảm chi thường xuyên
Tổng cục Thuế chính thức hoàn tất công tác sắp xếp, thành lập chi cục thuế khu vực
Tổ chức hải quan có thay đổi khi sắp xếp lại một số huyện biên giới ở Cao Bằng?
Sắp xếp, tinh giản thực chất
Hệ thống Thuế sau sắp xếp, trong 3 năm, mức khoán kinh phí tiết kiệm được gần 5 nghìn tỷ đồng. Ảnh ST

Đơn cử ở ngành Tài chính, thống kê cho thấy, tính từ ngày 30/6/2017 đến 18/12/2020, ngành này đã cắt giảm 4.328 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 9 đơn vị (từ 36 đơn vị xuống còn 27 đơn vị) do sáp nhập, giải thể để giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; giải thể 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Bộ; giải thể 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ.

Về tinh giản biên chế, 3 năm qua, toàn ngành Tài chính đã giảm được khoảng 6.460 (tương đương 8,7%) biên chế được giao so với năm 2015. Biên chế công chức hành chính của Bộ Tài chính được giao năm 2015 là 74.262 chỉ tiêu và đến năm 2020 còn 67.802 chỉ tiêu.

Không chỉ sắp xếp, tinh giản biên chế mà ngành Tài chính còn “lưu tâm” cả vế thứ hai trong chủ trương của Đảng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín thông qua việc tăng cường nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức

Điều đáng lưu ý là quá trình sắp xếp bộ máy, cắt giảm đầu mối cơ bản diễn ra suôn sẻ, các nhiệm vụ chính trị, hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của các đơn vị vẫn được diễn ra thông suốt. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, chỉ tính riêng hệ thống Thuế, sau sắp xếp, trong 3 năm, mức khoán kinh phí tiết kiệm được gần 5 nghìn tỷ đồng.

Nhìn vào ngành Tài chính có thể thấy ngay cái lợi của việc sắp xếp bộ máy và tinh giảm biên chế.

Nhìn thẳng thực tế, không phải đơn vị nào, ngành nào cũng ý thức được điều đó bởi nếu xét chung toàn hệ thống chính trị, nhiều tồn tại, hạn chế vẫn còn trong thực hiện Nghị quyết 18, 19. Dễ thấy nhất chính là một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt hoặc cầu toàn, thiếu chủ động, tích cực trong thực hiện. Việc sắp xếp tổ chức ở một số địa bàn, lĩnh vực còn mang tính cơ học; đầu mối trực thuộc ở một số nơi chưa thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động chưa cao. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm. Tinh giản biên chế ở một số nơi còn mang tính bình quân.

Để những tồn tại này được khắc phục, thiết nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự quán triệt, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách theo các nghị quyết của Trung ương; về phân công, phân cấp giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương cũng cần được giải quyết sớm để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực thi.

Đông Mai