Quy định về công bố thông tin với công ty đại chúng

14:50 | 28/06/2020

(HQ Online) - Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đã quy định cụ thể việc công bố thông tin của các công ty đại chúng.  

Vi phạm quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý
Quy định cụ thể về chào bán và công bố thông tin mua bán chứng khoán
Đối tượng nào phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?
quy dinh ve cong bo thong tin voi cong ty dai chung
Định kỳ 6 tháng và hàng năm theo năm dương lịch, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty. Ảnh Internet.

Về việc công bố thông tin định kì, theo dự thảo, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công ty đại chúng phải công bố 2 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riêng đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính năm tổng hợp theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, công ty đại chúng phải công bố 2 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Dự thảo quy định, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty (nếu có) trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính.

Về thời hạn công bố báo cáo tài chính năm, dự thảo nêu rõ, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Trường hợp lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với việc công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan soạn thảo quy định, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Định kỳ 6 tháng và hàng năm theo năm dương lịch, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Thùy Linh