Quy định cụ thể về chào bán và công bố thông tin mua bán chứng khoán

11:38 | 21/06/2020

(HQ Online) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã quy định cụ thể về nội dung chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai.    

quy dinh cu the ve chao ban va cong bo thong tin mua ban chung khoan Đối tượng nào phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán?
quy dinh cu the ve chao ban va cong bo thong tin mua ban chung khoan “Siêu” ủy ban sẽ xử phạt nghiêm doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin
quy dinh cu the ve chao ban va cong bo thong tin mua ban chung khoan
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán vừa được công bố lấy ý kiến.

Gửi hồ sơ chào bán như thế nào?

Theo quy định tại dự thảo, hồ sơ đăng ký, tài liệu báo cáo về các hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải được lập bằng văn bản thành 1 bộ gốc bằng tiếng Việt.

Trường hợp tài liệu trong hồ sơ là bản sao thì phải là bản sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực. Trường hợp tài liệu gốc trong hồ sơ được lập bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch công chứng sang tiếng Việt hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Các thông tin trong hồ sơ đăng ký, tài liệu báo cáo phải rõ ràng, chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được, không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những nội dung có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

Bộ Tài chính cũng quy định, tổ chức phát hành và người có liên quan của tổ chức phát hành, người nội bộ của tổ chức phát hành và người có liên quan của người nội bộ không được đưa ra các nhận định hoặc đảm bảo với nhà đầu tư về giá chứng khoán trong tương lai, về mức thu nhập, lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư hoặc đảm bảo không bị thua lỗ ngoại trừ trường hợp phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Riêng với việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ, dự thảo Nghị định quy định trong thời gian xem xét hồ sơ đăng ký, tài liệu báo cáo về việc chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ, tài liệu báo cáo để bảo đảm tính đầy đủ và hợp lệ.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký, tài liệu báo cáo về việc chào bán, phát hành chứng khoán, tổ chức phát hành phải thực hiện theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đối với trường hợp chào mua công khai, phát hành cổ phiếu để chào mua công khai, thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ là 15 ngày.

Trường hợp quá thời hạn trên mà tổ chức phát hành, tổ chức, cá nhân đăng ký chào mua công khai không thực hiện theo yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký chào bán, tài liệu báo cáo phát hành, hồ sơ đăng ký chào mua công khai.

Cách thức báo cáo và công bố thông tin

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về việc báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Theo đó, đối với trường hợp huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư, định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi đã giải ngân hết số tiền huy động được, tổ chức phát hành phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Tổ chức phát hành phải công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Dự thảo nói rõ, việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua.

Hội đồng quản trị chỉ được thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được từ đợt chào bán khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép thực hiện, trừ trường hợp chào bán trái phiếu theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp này phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Thùy Linh