Quy định chức năng, nhiệm vụ Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

11:04 | 15/10/2021

(HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1969/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng trực thuộc Tổng cục Thuế.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng
Vi phạm quy định phòng chống Covid-19, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định bị miễn nhiệm chức danh
Cục Điều tra chống buôn lậu là cơ quan chuyên trách về chống ma túy của Tổng cục Hải quan
Ảnh: Internet.
Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng là đơn vị có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng theo quy định của pháp luật. Ảnh: Internet.

Theo đó, Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng là đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực hiện quản lý nhà nước về công tác chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy chế của cơ quan; công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của cơ quan Thuế, công chức, viên chức thuế. Đồng thời, thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm thực thi công vụ của cơ quan, công chức, viên chức thuế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Bộ Tài chính cũng quy định, Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng là đơn vị có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác kiểm tra nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về kiểm tra nội bộ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo liên quan đến cơ quan thuế, công chức, viên chức thuế; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Bên cạnh đó, Cục này có nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết khiếu nại; tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của cơ quan thuế, công chức, viên chức thuế; việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ; tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị… Thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật; hướng dẫn kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ…

Đáng chú ý, đơn vị này phải thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của cơ quan Thuế, công chức, viên chức thuế; việc thực hiện các nội quy, quy trình nghiệp vụ do Tổng cục Thuế ban hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan Thuế các cấp theo chương trình, kế hoạch hoặc yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền...

Theo Quyết định, Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng được tổ chức 4 phòng gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng Kiểm tra nội bộ, Phòng giải quyết khiếu nại, Phòng Giải quyết tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thùy Linh