Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán

14:43 | 12/08/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Điều kiện để kinh doanh chứng khoán phái sinh là gì?
Kết quả kinh doanh quý 2 chuyển biến tốt hơn so với quý 1
Quy định mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu
quy dinh chi tieu an toan tai chinh voi to chuc kinh doanh chung khoan
Trong các biện pháp xử lý đối với các trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính có biện pháp cảnh báo. Ảnh Internet.

Quy định tỷ lệ vốn khả dụng

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định các chỉ tiêu an toàn tài chính, chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn tài chính của tổ chức kinh doanh chứng khoán, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Dự thảo Thông tư quy định không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức kinh doanh chứng khoán đối với ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng sẽ là công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo, tình trạng kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt và phải công bố thông tin này trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức kinh doanh chứng khoán cũng phải công bố thông tin về quyết định này trên trang thông tin điện tử của tổ chức mình.

Dự thảo cũng quy định về chế độ báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng định kỳ, theo đó, định kỳ hàng tháng, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, đồng thời phải công bố báo cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh chứng khoán tại ngày 30/6 và 31/12 theo mẫu quy định sau khi đã được soát xét, kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đặc biệt, nếu tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 180%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với tần suất 1 tháng 2 lần (dữ liệu tại ngày 15 và 30 hàng tháng).

Nếu tỷ lệ vốn khả dụng xuống dưới 150%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tần suất 1 tuần 1 lần. Còn nếu tỷ lệ vốn khả dụng giảm xuống dưới 120%, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tỷ lệ vốn khả dụng hàng ngày.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt và vượt 180% của các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục.

Các biện pháp cảnh báo

Một trong những biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính được đưa ra trong Dự thảo là cảnh báo.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định đặt tổ chức kinh doanh chứng khoán vào tình trạng cảnh báo trong các trường hợp sau: tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180% trong tất cả các kỳ báo cáo trong 3 tháng liên tục; tỷ lệ vốn khả dụng đã được soát xét hoặc được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận từ 150% đến dưới 180%; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính mà tổ chức kiểm toán được chấp thuận đưa ra ý kiến không chấp thuận (hoặc ý kiến trái ngược), từ chối đưa ra ý kiến (hoặc không thể đưa ra ý kiến), ý kiến ngoại trừ một số chỉ tiêu của báo cáo này mà nếu trừ các ảnh hưởng ngoại trừ ra khỏi vốn khả dụng sẽ dẫn tới tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% đến dưới 180%.

Thời hạn cảnh báo được tính kể từ ngày tổ chức kinh doanh chứng khoán bị đặt vào tình trạng cảnh báo cho đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét đưa tổ chức kinh doanh chứng khoán ra khỏi tình trạng cảnh báo khi tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó tỷ lệ vốn khả dụng tại kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận và có báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc khắc phục tình trạng cảnh báo.

Bảo Minh