Quản lý, sử dụng tài sản công đạt nhiều kết quả tích cực

08:26 | 19/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020, khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chính thức có hiệu lực toàn bộ, công tác quản lý tài sản công đã có nhiều bước tiến tích cực.

Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Xử phạt và buộc khắc phục hậu quả khi vi phạm quản lý, sử dụng tài sản công
Nhìn lại 1 năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Thêm 2 địa phương ban hành quyết định về thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công
Những hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Quản lý, sử dụng tài sản công đạt nhiều kết quả tích cực
Việc sắp xếp xe công theo Luật mới đã được triển khai quyết liệt. Ảnh: ST

Sắp xếp lại, xử lý đối với 1.503 cơ sở nhà, đất

Việc đầu tiên cần kể đến là quản lý xe công. Trong năm qua, tiêu chuẩn, định mức cụ thể về sử dụng xe ô tô đã chính thức được ban hành sau thời gian dài xem xét và có hiệu từ ngày 25/2/2020. Với quy định mới tại Nghị định và yêu cầu thực tế phải xử lý xe ô tô trong điều kiện Nghị định đã có hiệu lực thi hành, tất cả các đơn vị từ Trung ương đến địa phương cũng như doanh nghiệp nhà nước đã triển khai rà soát, xác định rõ số lượng xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; rà soát, xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà:

Thời gian qua, chúng ta đã phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp và điều chỉnh phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất; nỗ lực với các bộ, ngành trong rà soát, tổng hợp, lên phương án, sắp xếp các văn phòng đại diện ở TPHCM; triển khai quản lý, sử dụng tài sản công là các cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực: giao thông, hàng không, sản xuất điện và một số tài sản khác.

Năm 2021 tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công cũng như rà soát lại quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản công; sắp xếp cơ sở hạ tầng đường sắt, hàng không; tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo kế hoạch đã được phê duyệt...

Theo bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng tại các bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó, Cục Quản lý công sản báo cáo Bộ Tài chính có văn bản tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đối với 9 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương; báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết với 7 bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đối với công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, năm 2020, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp trong danh sách cổ phần hóa doanh nghiệp; đồng thời đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý. Năm 2020, Bộ Tài chính phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.503 cơ sở nhà, đất; phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, nâng tổng số các cơ sở đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 28.182 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan Trung ương.

Về phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi di dời đến trụ sở mới, Cục đã báo cáo Bộ có công văn đề nghị 14 bộ, cơ quan Trung ương báo cáo danh sách các cơ sở nhà, đất hiện đang sử dụng làm trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan Trung ương trên địa bàn TP Hà Nội và đề xuất phương án xử lý sau khi di dời đến trụ sở mới.

Khẩn trương phân cấp quản lý tài sản công

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2021. Bộ Tài chính đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch cho khu dân cư.

Thu từ đất năm 2020 đạt hơn 209 nghìn tỷ đồng

Về công tác quản lý tài chính đối với đất đai để ứng phó với dịch Covid 19, Cục Quản lý công sản đã trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả, năm 2020, tổng số thu từ đất năm 2020 đạt 209.400 tỷ đồng (vượt 72,6% so với dự toán), trong đó: thu từ tiền sử dụng đất đạt 170.400 tỷ đồng (vượt 77% so với dự toán); thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 39.000 tỷ đồng (vượt 53,2% so với dự toán).

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý); phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định; chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trường hợp bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích phụ trợ phục vụ các nhiệm vụ đặc thù của bộ, cơ quan Trung ương; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định trước Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần phải rà soát lại, bảo đảm phù hợp với quy định, đồng thời, gửi cho Kho bạc Nhà nước và cơ quan chức năng làm cơ sở cho việc kiểm soát chi.

Đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật.

Hồng Vân