Quản lý rủi ro Hải quan: Hỗ trợ kịp thời công tác kiểm tra hải quan

08:01 | 22/04/2012

(HQ Online)- Ngày 14-11-2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 157/2011/TT-BTC về việc áp dụng Biểu Thuế XK, Biểu Thuế NK ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

quan ly rui ro hai quan ho tro kip thoi cong tac kiem tra hai quan

Công chức Cục Hải quan An Giang làm thủ tục cho khách hàng. Ảnh: CNPN

Theo đó, Biểu thuế năm 2012 có nhiều điểm thay đổi do thực hiện theo Danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa phiên bản năm 2012 của Tổ chức Hải quan thế giới và của các nước ASEAN (gọi tắt là Danh mục AHTN 2012).

Điểm thay đổi lớn nhất của Danh mục biểu thuế năm 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số thay vì 10 chữ số như trước đây dẫn đến số lượng dòng thuế đã tăng 1.258 dòng so với danh mục AHTN 2007 và tăng 336 dòng thuế so với danh mục Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành của Việt Nam. Thay đổi thuế suất của hơn 1.000 dòng thuế của Biểu thuế NK ưu đãi và thay đổi thuế suất của hơn 40 dòng thuế của Biểu thuế XK.

Việc thay đổi Biểu thuế này đã ảnh hưởng rất lớn tới việc vận hành, quản lý và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý rủi ro (QLRR), trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra hải quan trong phạm vi toàn ngành. Điều này đã đặt ra yêu cầu phải sớm hoàn thành việc cập nhật, sửa đổi mã số hàng hóa trên hệ thống thông tin QLRR đảm bảo cho việc áp dụng Thông tư 157/2011/TT-BTC.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, Ban QLRR đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục và chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Ban tập trung rà soát, cập nhật chỉ số mã hàng trên toàn bộ các phiên bản dữ liệu rủi ro cấp ngành. Cụ thể đã cập nhật, sửa đổi 11.600 mã hàng thuộc bộ tiêu chí quy định, 110.000 mã hàng thuộc bộ tiêu chí tính điểm và  3 mã hàng thuộc bộ tiêu chí loại trừ; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống thông tin QLRR và các hệ thống liên quan. Kịp thời hướng dẫn các cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, sửa đổi các chỉ số về mã số hàng hóa theo các phiên bản áp dụng tại các cục hải quan tỉnh, thành phố.

Từ sự tích cực, chủ động trên, đúng ngày 1-1-2012, toàn bộ các hệ thống thông tin của toàn ngành Hải quan đã được đưa vào vận hành, ứng dụng dựa trên phiên bản mới theo Biểu thuế XNK năm 2012, đặc biệt đã đảm bảo thông suốt việc đánh giá rủi ro, phân luồng hỗ trợ việc kiểm tra trên toàn ngành Hải quan.

Tuy vậy, thực tiễn công tác quản lý hải quan cũng cho thấy, theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, thời gian tới ngành Hải quan sẽ tiếp tục có sự bổ sung, hoàn thiện Biểu thuế XNK. Điều này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng, phát triển hệ thống thông tin dữ liệu của ngành Hải quan, cũng như việc áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Trong thời gian tới ngành Hải quan cần nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tài chính sớm chuẩn hóa Biểu thuế, đảm bảo tính ổn định trong việc áp dụng các Biểu thuế XNK. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng tự động hóa Hải quan và quá trình cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan.        

Hoàng Giang (Ban QLRRHQ)