PXT bị hủy niêm yết, DLG vào diện kiểm soát

21:14 | 15/04/2021

(HQ Online) - Sở Giao dich chứng khoán TPHCM đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục.

Thêm 1 cổ phiếu trên sàn HoSE sắp bị hủy niêm yết bắt buộc
Nhiều cổ phiếu bị vào diện kiểm soát, cảnh báo
PXT đã thua lỗ trong 3 năm liên tục
PXT đã thua lỗ trong 3 năm liên tục

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa có thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí với lợi nhuận sau thuế năm 2020 ghi nhận âm 18 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là âm 151,69 tỷ đồng. Trong khi vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng. Đồng thời công ty có khoản nợ phải trả ngắn hạn đã quá hạn thanh toán với giá trị khoảng 112 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2018, 2019, 2020). Trước đó, theo BCTC kiểm toán năm 2018 lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1,96 tỷ đồng, tuy nhiên, ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh trên báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho rằng kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty năm 2018 bị chuyển từ lãi 1,96 tỷ đồng thành lỗ 1,82 tỷ đồng. Năm 2019 công ty lỗ 21,8 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 18 tỷ đồng.

Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét; và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Theo đó, PXT thuộc trường hợp có nguy cơ lỗ 3 năm liên tục nếu có xét ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018.

Do đó, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cũng vừa ban hành quyết định chuyển cổ phiếu DLG của Công ty CP Đức Long Gia Lai từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 23/4.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 và năm 2020 lần lượt là âm 1,3 tỷ đồng và âm 906 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là gần 866 tỷ đồng, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát quy định tại Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

Cổ phiếu DLG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận kể từ ngày 23/4. Căn cứ giải trình của công ty, Sở sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Nguyễn Hiền