Phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất

16:44 | 18/07/2022

(HQ Online) - Lũy kế đến 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do DNNN quản lý được phê duyệt phương án là 18.355 cơ sở.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sắp xếp, xử lý tài sản công
Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối DNNN
Cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của quốc gia
Phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.402 cơ sở nhà, đất trong năm 2021
Không phải tất cả lĩnh vực bất động sản đều bị kiểm soát tín dụng chặt chẽ. Ảnh minh họa: H.Dịu
Thu hơn 127,5 nghìn tỷ đồng từ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm. Ảnh: H.Dịu

Phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định cần khắc phục.

Theo đó, về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất theo quy định tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, tạo nguồn thu cho NSNN và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 148 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do DNNN quản lý được phê duyệt phương án là 26 cơ sở.

Lũy kế đến 30/6/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 29.712 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó, số cơ sở nhà, đất do DNNN quản lý được phê duyệt phương án là 18.355 cơ sở.

Về hiện đại hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công phục vụ việc lập Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021, Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020.

Thực hiện Dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” để từng bước mở rộng phạm vi tài sản công được cập nhật, quản lý trên Cơ sở dữ liệu, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc thực hiện đào tạo diện rộng (đến đơn vị cấp 2) cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương để chính thức đưa vào vận hành từ tháng 1/2022.

Hiện Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư xây dựng phần mềm Quản lý việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và nâng cấp Phần mềm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Thu hơn 127,5 nghìn tỷ đồng từ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm

Về quản lý tài chính đối với đất đai, cơ chế di dời theo Quyết định số 46/2010/QĐ-TTg và Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương trong việc tập trung nguồn thu từ đất trong 6 tháng đầu năm 2022, số thu từ đất lũy kế đến hết ngày 30/6/2022 đạt 129.409 tỷ đồng.

Trong đó, tiền sử dụng đất là 107.650 tỷ đồng, đạt 79,7 % dự toán năm 2022, tiền thuê đất là 19.996 tỷ đồng, đạt 80,9% dự toán năm 2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý công sản nửa đầu năm 2022 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Theo đó, việc sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn chậm. Việc chuyển đổi chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN cũng ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp các cơ sở nhà, đất đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Cùng với đó, việc quản lý, sử dụng tài sản công có đơn vị chưa chặt chẽ. Qua rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung triển khai mới trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch; vì vậy, các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nắm bắt, triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; việc cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu còn chậm.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại nói trên là do một số bộ, ngành chưa quyết liệt trong việc rà soát, sắp xếp xử lý tài sản công.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện quản lý tài sản công 6 tháng cuối năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, về tổ chức công tác quản lý tài sản công, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá việc triển khai các văn bản quy định chi tiết thi hành để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện bảo đảm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên sắp xếp nhà đất của các DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa và các trường hợp sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu có) trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất.

Đồng thời, tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan trung ương trong việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trong trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng theo thẩm quyền và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Hoài Anh