Phải lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

09:54 | 27/03/2015

(HQ Online)- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đề xuất cơ chế quy định tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm trích lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư.

phai lap quy bao ve nha dau tu chung khoan

Lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư nhằm chi trả bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư khi xảy ra sự cố tại tổ chức kinh doanh chứng khoán. Ảnh: Internet.

Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nêu rõ, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế trích lập và sử dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại tổ chức kinh doanh chứng khoán theo các nguyên tắc sau:

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư được trích lập, hạch toán và theo dõi riêng tại tổ chức kinh doanh chứng khoán; Mức trích lập tối đa bằng 5% doanh thu hoạt động môi giới hàng năm của công ty chứng khoán hoặc tối đa bằng 5% doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản hàng năm của công ty quản lý quỹ.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán không phải trích quỹ bảo vệ nhà đầu tư khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ; Quỹ chỉ được sử dụng để bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư do sự cố kỹ thuật và sơ suất của nhân viên tại tổ chức kinh doanh chứng khoán. Số tiền chi trả bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư căn cứ vào quy chế nội bộ của công ty và số dư quỹ tại thời điểm bồi thường thiệt hại.

Trong Luật Chứng khoán đã quy định cụ thể việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại công ty hoặc trích lập Quỹ bảo vệ nhà đầu tư. Mục đích của việc thành lập này là bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư khi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có sai sót về mặt kỹ thuật. Về nguyên tắc, Quỹ được trích lập từ chi phí trước thuế của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, quy định này chưa được hướng dẫn chi tiết tại các văn bản dưới Luật.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh- UBCKNN Hoàng Phú Cường, hiện tại, mô hình Quỹ bảo vệ nhà đầu tư đã có ở hầu hết thị trường chứng khoán. Trong khu vực ASEAN, các nước như Thái Lan, Indonesia, Philippines… đều đã có quỹ này. Đối với Việt Nam, UBCKNN đề xuất cách tính trích lập quỹ của công ty chứng khoán là 5% tức là trích trước thuế và mức trần không quá 10% vốn điều lệ của đơn vị này.

T.Hằng