NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

12:42 | 26/05/2022

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông thư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đã có nghị định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất cho vay 2%/năm
Căng thanh khoản, tăng tín dụng, mặt bằng lãi suất chịu áp lực đi lên
Lãi suất huy động tăng, thị trường vốn tăng áp lực
NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã
Tổng gói hỗ trợ lãi suất khoảng 40.000 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Trước đó, Nghị định số 31 của Chính phủ đã quy định mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm. Tổng gói hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến cuối năm 2023.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất, thông tư của NHNN quy định giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất. Hoặc ngân hàng có thể thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Về xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất, thông tư nêu rõ, các ngân hàng thương mại đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho cả 2 năm 2022-2023 và chi tiết từng năm theo Nghị định 31.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của các ngân hàng thương mại trong 2 năm 2022-2023 nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại theo đăng ký.

Trường hợp tổng số tiền lớn hơn 40.000 tỷ đồng, NHNN xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng thương mại. Hạn mức xác định trong năm 2023 bằng hạn mức xác định trong 02 năm 2022 và 2023 trừ hạn mức xác định trong năm 2022.

Vào quý 3/2023, trong trường hợp cần thiết, căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, NHNN xem xét, điều chỉnh hạn mức hỗ trợ lãi suất giữa các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc chuyển từ ngân hàng thương mại không có nhu cầu sử dụng hết hạn mức (nếu có) tới ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức (nếu có).

Trường hợp số hạn mức có nhu cầu bổ sung lớn hơn số hạn mức không có nhu cầu sử dụng hết, NHNN thực hiện phân bổ cho các ngân hàng thương mại có nhu cầu bổ sung hạn mức căn cứ theo kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 6/2023 của các ngân hàng thương mại này.

Hương Dịu