Ngành Tài chính tăng cường tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng

15:37 | 28/10/2019

(HQ Online) - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

nganh tai chinh tang cuong tuyen truyen pho bien ve phong chong tham nhung Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính
nganh tai chinh tang cuong tuyen truyen pho bien ve phong chong tham nhung Bộ Tài chính tổ chức phổ biến, tuyên truyền 2 bộ luật lớn mới ban hành
nganh tai chinh tang cuong tuyen truyen pho bien ve phong chong tham nhung Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống tham nhũng
nganh tai chinh tang cuong tuyen truyen pho bien ve phong chong tham nhung
Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 9/10/2019.

Trong Kế hoạch, Bộ Tài chính đặt ra những mục tiêu khá cụ thể. Đó là: Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính. Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

Kế hoạch này của Bộ Tài chính sẽ được triển khai ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài chính từ nay đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và sinh viên. Trong đó, tập trung ưu tiên vào các đối tượng gồm: cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Về nội dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Không những thế, những nội dung như tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cũng sẽ được tập trung tuyên truyền.

Hồng Vân