Ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức

16:02 | 02/06/2020

(HQ Online) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

ban can su dang bo tai chinh yeu cau thu truong cac don vi chan chinh can bo thuoc quyen quan ly Quyết liệt chỉ đạo xử lý vụ việc nghi vấn hối lộ tại Công ty Tenma Việt Nam
ban can su dang bo tai chinh yeu cau thu truong cac don vi chan chinh can bo thuoc quyen quan ly Hệ thống Kho bạc Nhà nước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính
ban can su dang bo tai chinh yeu cau thu truong cac don vi chan chinh can bo thuoc quyen quan ly Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương với công chức thuế
nganh tai chinh tang cuong ky cuong ky luat hanh chinh doi voi cong chuc vien chuc
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính quán triệt thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Ảnh minh họa: Thuỳ Linh.

Nghị quyết có nêu: Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Tài chính triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đồng thời, Ban Cán sự Đảng đã tập trung chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tài chính.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đã nêu cao trách nhiệm; ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số công chức, viên chức của ngành chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, của ngành Tài chính, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Tài chính.

Nguyên nhân chủ yếu là do việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số công chức, viên chức không nghiêm, còn hạn chế khuyết điểm. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị trong ngành chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức. Việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa được chủ động, kịp thời.

Theo đó, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng ngừa vi phạm, phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ trách nhiệm, kỷ luật công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, thủ tưởng các đơn vị có biện pháp chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa đúng mực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính quán triệt thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, cụ thể hóa nhiệm vụ, trách nhiệm của từng công chức, viên chức.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hồng Vân