Ngành Tài chính phát động thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách 2020

19:11 | 10/01/2020

(HQ Online) - Chiều ngày 10/1, Bộ Tài chính đã chính thức phát động thi đua năm 2020 với khẩu hiệu hành động là “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; toàn Ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020”.

nganh tai chinh phat dong thi dua hoan thanh thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 Nhiều chỉ thu tiêu ngân sách tại các địa phương đã hoàn thành xuất sắc
nganh tai chinh phat dong thi dua hoan thanh thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu
nganh tai chinh phat dong thi dua hoan thanh thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020 Thanh tra Tài chính góp công lớn chống thất thu ngân sách nhà nước
nganh tai chinh phat dong thi dua hoan thanh thang loi nhiem vu tai chinh ngan sach 2020
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020 trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính.

Trong phần nội dung phát động, Bộ Tài chính nêu rõ: Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020; điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, phối hợp chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác, thực hiện nhất quán mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại NSNN, nâng dần tỷ trọng thu nội địa, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đảm bảo chi trả nợ, chi cho con người, an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; kiểm soát bội chi chặt chẽ theo mục tiêu đề ra; tiếp tục tái cấu trúc nợ công, đảm bảo nợ công trong giới hạn an toàn, bền vững; điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác quản lý thu NSNN, có chính sách nuôi dưỡng nguồn thu để phát triển. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Mục tiêu tổng quát được đưa ra là: Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỉ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế pháp luật về tài chính - ngân sách Nhà nước đảm bảo đồng bộ, kịp thời; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển các loại thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và pháp luật về thuế, Nghị quyết về xử lý nợ thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp thuế,... phù hợp với cam kết quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; siết chặt kỉ luật, kỉ cương, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính - ngân sách.

Khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong toàn Ngành Tài chính; thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ nộp, khai, hoàn thuế, hóa đơn điện tử, hệ thống hải quan điện tử, phối hợp thực hiện thu qua hệ thống ngân hàng. Tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; tập trung tháo gỡ rào cản, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các chỉ số xếp hạng quốc tế.

Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Đảng, Nhà nước và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách 5 năm 2016 - 2020; hướng tới Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Đợt thi đua này sẽ kết thúc vào 31/12/2020.

Hồng Vân