Ngành Tài chính: Đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực qua thanh tra, kiểm tra

08:19 | 20/01/2019

(HQ Online)- Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kịp thời kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

nganh tai chinh day lui tham nhung tieu cuc qua thanh tra kiem tra

Các vị trí nhạy cảm của ngành Tài chính thường xuyên được luân phiên, luân chuyển để tránh tiêu cực. Ảnh: H.V

Luân chuyển, điều động 7.889 người

Theo ông Trần Huy Trường – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, trong năm 2018, ngành Tài chính đã tổ chức 470 lớp tập huấn, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật về PCTN cho hơn 27.785 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí, tài sản, thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã phát đi văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai công tác PCTN, lãng phí và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết để tổng hợp gửi Thanh tra Chính phủ.

Cũng theo ông Trường, năm qua, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 422 đơn vị. Kết quả kiểm tra đã góp phần kịp thời phát hiện, chấn chỉnh công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Và nhằm phòng ngừa tham nhũng, toàn Ngành từ Trung ương đến địa phương đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 7.889 người, trong đó Tổng cục Hải quan 2.353 người; Tổng cục Thuế 4.819 người; Kho bạc Nhà nước 676 người; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 41 người. Cả năm 2018, đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 8 trường hợp; đã xử lý kỷ luật hành chính 1.546 cán bộ công chức. Cụ thể, kiểm điểm rút kinh nghiệm 1.482 người, khiển trách 30 người, cảnh cáo 24 người, cách chức 1 người, buộc thôi việc 9 người. Những trường hợp có sai sót, vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo... được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý bất cập về thể chế

Tuy đạt nhiều kết quả song thực tế một số vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN đã phát sinh. Đó là trong thực tiễn, một số quy định của pháp luật đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc trong kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập; xử lý trách nhiệm người đứng đầu; chuyển đổi vị trí công tác; trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn; công tác thu hồi tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Hơn nữa, phương thức thanh toán điện tử còn hạn chế do việc dùng tiền mặt trong xã hội vẫn còn phổ biến dẫn đến kiểm soát phòng ngừa tham nhũng còn khó khăn, hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế nói trên và thực hiện hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kịp thời kết quả kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế,...

Thanh tra Bộ Tài chính sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính - NSNN đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu PCTN, lãng phí, nhất là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý, sử dụng kinh phí NSNN, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài chính doanh nghiệp...; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho doanh nghiệp.

Để năng lực hoạt động PCTN được nâng cao, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ Tài chính xác định phải đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Cuối cùng, toàn Ngành sẽ chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra hành chính, kiểm tra nội bộ, tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế công tác nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương của ngành, đồng thời rà soát, kiến nghị để sửa đổi bổ sung các quy trình nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu hoặc chưa phù hợp pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế tài chính, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Hồng Vân