Ngành Hải quan lên kế hoạch thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm được giao

10:52 | 14/02/2022

(HQ Online) - Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 38/QĐ- BTC ngày 11/1/2022 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động. Trong đó, Tổng cục Hải quan lên kế hoạch thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Chính phủ quyết tâm thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
Ngành Hải quan ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Theo Quyết định này, nhóm nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì bao gồm: Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). 	Ảnh: Q.Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh). Ảnh: Q.Hùng

Đối với các đề án thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có 1 đề án (xây dựng Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia) và 3 thông tư.

Quyết định cũng quy định cụ thể, đối với nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

Đối với nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổng hợp trình Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Tổng cục trình Bộ những nội dung có liên quan đến Tổng cục Hải quan.

Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các đề án và gửi về Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính để phục vụ họp Chính phủ thường kỳ và tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan căn cứ nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 38/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 138/QĐ-TCHQ để triển khai các nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại Quyết định số 38/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã quyết định triển khai 12 nhiệm vụ lớn, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Cũng tại kế hoạch hành động này, Bộ Tài chính đã ban hành Danh mục các đề án thuộc trách nhiệm chủ trì soạn thảo của Bộ Tài chính tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ; danh mục các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các đơn vị nội ngành thuộc Bộ Tài chính. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung nghị quyết và quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nụ Bùi