Ngân hàng sẽ phải cung cấp thông tin tài khoản khi nhà đầu tư bị giám sát

10:14 | 08/10/2020

(HQ Online) - Ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ mở tài khoản tiền đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin về số dư tài khoản tiền của khách hàng theo yêu cầu khi họ bị giám sát bởi cơ quan chức năng. Đó là nội dung được quy định tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Giám sát thông tin có nội dung rao mua bán, hóa đơn không hợp pháp
Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán
Tháng 8, số nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán đạt “đỉnh” từ đầu năm
0648-3470402
Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về nghĩa vụ của đối tượng giám sát. Ảnh Internet.

Trách nhiệm của Sở GIao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký chứng khoán

Theo dự thảo, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch nghi vấn có khả năng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán, bao gồm: hành vi giao dịch nội gián; hành vi giao dịch thao túng TTCK; hành vi vi phạm khác về giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng phải giám sát hoạt động giao dịch, công bố thông tin và báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại công ty con của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, cổ đông lớn, nhóm người liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Ngoài ra, cũng phải giám sát giao dịch của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, giao dịch chào mua công khai và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

Đối với Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán và các công ty con thì sẽ phải giám sát việc thực hiện các nội dung về bù trừ thanh toán, giới hạn vị thế, ký quỹ đối với giao dịch chứng khoán theo quy định.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch dẫn tới vi phạm quy định về giới hạn vị thế, ký quỹ đối với giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán, công ty con của Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát, đồng thời báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con để phối hợp thực hiện giám sát.

Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán phải phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con bảo đảm hoạt động giao dịch, hoạt động giám sát giao dịch thị trường, hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán an toàn, hiệu quả theo quy định.

Nghĩa vụ của các đối tượng giám sát

Ngoài trách nhiệm của các cơ quan quản lý, dự thảo Thông tư cũng quy định về nghĩa vụ của đối tượng giám sát. Theo đó, dự thảo quy định những đối tượng giám sát phải thực hiện nghĩa vụ về cung cấp thông tin và giải trình theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán; hợp tác với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và công ty con, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi được yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu đối với các sự việc liên quan đến giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong các trường hợp như sau: giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân dẫn đến việc trở thành cổ đông lớn hoặc không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; giao dịch của cổ đông lớn của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng khi mua, bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua các ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (kể cả trường hợp cho hoặc được cho, tặng, thừa kế...); giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân và người có liên quan có ý định nắm giữ tới 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, quỹ đóng; giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân và người có liên quan đang nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, quỹ đóng…

Đáng chú ý, Bộ Tài chính quy định ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ mở tài khoản tiền đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin về số dư tài khoản tiền của khách hàng theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ngân hàng giám sát có trách nhiệm cung cấp số liệu liên quan đến hoạt động đầu tư, giao dịch chứng khoán của quỹ đầu tư mà ngân hàng thực hiện giám sát theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán không phối hợp, hợp tác với các cơ quan có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Bảo Minh