Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng ngành Tài chính

09:44 | 07/10/2022

(HQ Online) -Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều xây dựng và triển khai nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Công tác thanh tra, kiểm tra để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được triển khai quyết liệt, hiệu quả.  Ảnh: Quang Hùng
Công tác thanh tra, kiểm tra để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Ảnh: Quang Hùng.

Thực hiện 54.209 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng năm 2022, toàn ngành Tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 546 đơn vị, trong đó: Tổng cục Thuế: 459 đơn vị; Kho bạc Nhà nước: 82 đơn vị; Tổng cục Dự trữ Nhà nước: 5 đơn vị. Kết quả, cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà.

Đáng chú ý, cũng từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 7 cuộc thanh tra hành chính; lưu hành 2 kết luận thanh tra tại 2 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước 76,3 tỷ đồng. Trong đó: kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 35 tỷ đồng; giảm trừ dự toán, quyết toán kinh phí, không thanh toán 208 triệu đồng; giảm lỗ 41 tỷ đồng. Các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp ngân sách nhà nước là 6.344 triệu đồng.

Còn trong công tác thanh tra chuyên ngành, tính đến hết tháng 9/2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 54.209 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 644.011 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 8.718 vụ. Từ đó kiến nghị xử lý về tài chính 45.431 tỷ đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 10.167 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác 35.263 tỷ đồng (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ); xử phạt vi phạm hành chính 3.007 tỷ đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 7.730 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các đơn vị đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là giải pháp cốt lõi giúp đẩy lùi những hành vi tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt, thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong 9 tháng năm 2022, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tính từ giữa tháng 12/2021 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 12 thủ tục hành chính tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Luỹ kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành 11 quyết định công bố bãi bỏ 130 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 178 thủ tục hành chính; công bố mới 54 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: hải quan, thuế và tài chính ngân hàng.

Theo đó, tính đến 15/9/2022, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 820 thủ tục hành chính. Trên cơ sở quyết định công bố thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát nội bộ để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình như: Công bố công khai địa chỉ thư điện tử, số điện thoại tiếp nhận thông tin, phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý.

Đặc biệt, Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, thực hiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định đối với thủ trưởng các đơn vị để xảy ra sai phạm, cá nhân công chức có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, thiếu dân chủ và có sai phạm trong công tác quản lý cán bộ.

Thùy Linh