Năm 2021, ngành Thuế phấn đấu tỷ lệ giảm biên chế đạt từ 10% trở lên so với năm 2015

10:29 | 24/02/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính của toàn Ngành trong năm 2021 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đối mặt với Covid-19, Hải Dương vẫn đạt 1,3 tỷ USD kim ngạch XNK tháng đầu năm
Tháng đầu tiên của năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 18 tỷ USD
Ngành Hải quan thu ngân sách tháng đầu năm 2021 đạt 30.398 tỷ đồng
1225-49198024-e1ba-4213-84ac-1fe275fe3e8f
Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2021 đó chính là cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Thùy Linh.

Tiến tới hiện đại hóa hành chính thuế

Theo đó, mục tiêu quan trọng của ngành Thuế trong năm 2021 là triển khai đồng bộ, toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người nộp thuế.

Trong năm 2021, ngành Thuế sẽ tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định.

Ngành Thuế cũng sẽ thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế sẽ lấy kết quả cải cách hành chính hàng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Cải cách toàn diện thể chế, hành chính

Để đạt được những mục tiêu này, trước tiên, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế. Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Đặc biệt, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ được lấy làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Thuế và yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngành Thuế cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa số lượng văn bản quy định.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành Thuế trong năm 2021 là cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời rà soát và đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thuế. Trong đó bao gồm các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo định kỳ, bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm ít nhất 20% quy định, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ đặt ra với ngành Thuế là tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/5/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngành Thuế sẽ tập trung triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử, giảm tối đa thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế sẽ thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế. Từ đó tăng cường kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và kịp thời chấn chỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ quan trọng thứ 3 của ngành Thuế trong năm 2021 chính là thực hiện cải cách tổ chức bộ máy. Cụ thể, ngành Thuế sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành thuế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Kết luận số 34-KL/TW; Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, quản lý thống nhất, thông suốt, tinh gọn, hợp lý, đáp ứng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trong năm 2021, ngành Thuế sẽ rà soát và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế. Thực hiện sắp xếp lại, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế theo hướng thu gọn, tinh giản đầu mối, giảm bớt khâu trung gian.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế sẽ đảm bảo tỷ lệ giảm biên chế so với năm 2015 đạt từ 10% trở lên.

Trong năm 2021, ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục thực hiện cải cách công vụ, cải cách tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công nội ngành.

Thùy Linh