Mô hình mới cắt giảm nhiều bước kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

15:50 | 24/09/2020

(HQ Online) - Đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm nhiều bước thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đó là một trong những nội dung nổi bật của Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ mới đây.

Trình Chính phủ đề án cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Cuộc cách mạng trong hoạt động xuất nhập khẩu
Lịch sử tốt quyết định mức độ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
5443 5 1303 img 9418
Công chức Hải quan Hải Phòng kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Bình

Đối với kiểm tra chất lượng: Theo mô hình mới trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt do cơ quan Hải quan thực hiện cắt giảm 3 bước thủ tục so với bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện.

3349 1
3419 2

Theo bảng trên, doanh nghiệp cắt giảm được 3 bước thủ tục gồm:

Doanh nghiệp nộp kết quả chứng nhận hợp quy/giám định do tổ chức chứng nhận/giám định thực hiện cho cơ quan kiểm tra chất lượng để kiểm tra lại.

Doanh nghiệp nhận thông báo kết quả kiểm tra chất lượng từ Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Doanh nghiệp nộp kết quả kiểm tra chất lượng do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực cấp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.

Thực chất, theo Mô hình mới, doanh nghiệp chỉ phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan hải quan, lựa chọn tổ chức giám định và thông báo cho cơ quan hải quan, thông quan hàng hóa nếu hàng hóa đạt chất lượng. Doanh nghiệp không phải đi lại giữa cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan hải quan, từ đó giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Đối với kiểm tra an toàn thực phẩm: Trình tự, thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra thông thường do cơ quan Hải quan thực hiện cắt giảm 2 bước thủ tục so với cơ quan được bộ quản lý ngành, lĩnh vực giao/chỉ định thực hiện.

3854 3

Theo bảng trên cho thấy theo Mô hình mới, doanh nghiệp cắt giảm được 2 bước thủ tục gồm:

Doanh nghiệp nhận thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm từ cơ quan được Bộ giao/chỉ định.

Doanh nghiệp nộp kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm do cơ quan được Bộ giao/chỉ định cấp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu.

Thực chất, theo Mô hình mới, doanh nghiệp chỉ phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ quan Hải quan và thông quan hàng hóa nếu hàng hóa đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp không phải đi lại giữa cơ quan được bộ giao/chỉ định và cơ quan Hải quan, từ đó giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

N.Linh - T.Bình