Kinh nghiệm thành công của Cách mạng Tháng Tám được phát triển cao độ trong đấu tranh thống nhất đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay

07:00 | 01/09/2020

(HQ Online) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ chế độ phong kiến hơn nghìn năm và chế độ thực dân hơn 80 năm ở nước ta.

WB: Việt Nam có tên trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sức mạnh của 5000 đảng viên
Quyết tâm thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất
Quốc hội thảo luận cả ngày về phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước
Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm phải đi đầu trong phục hồi kinh tế sau dịch
Công tác dân vận góp phần đem lại thắng lợi cuộc cách mạng tháng tám năm 1945
Infographics: Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước
2739 4 nhung hinh anh vo gia trong phim ngay doc lap 2 9 1945 1419
Những hình ảnh vô giá Ngày độc lập 2/9/1945. Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Tám mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ của một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành công dân một nước độc lập, tự do, có quyền làm chủ vận mệnh của mình. Nhà nước pháp quyền kiểu mới của dân, do dân, vì dân ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bài học cốt tử đầu tiên của Cách mạng Tháng Tám do Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết và đã được phát triển cao độ trong 75 năm qua. Đó là “Cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”.

Bài học của Cách mạng Tháng Tám cần tiếp tục phát triển, đó là phải giữ vững vị thế một đảng cầm quyền, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Hai là, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh Công-Nông-Trí; lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, “thêm bạn bớt thù”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà nhân dân Việt Nam làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh thắng đế quốc và phong kiến. Trong từng thời kỳ cách mạng, trước những nhiệm vụ khác nhau, có thể có sự điều chỉnh chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng cho phù hợp với từng tầng lớp trong xã hội, nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức đã luôn là một chiến lược quyết định sự sống còn của cách mạng.

Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Việt Nam tiếp tục đoàn kết với các phong trào cách mạng, các xu hướng và trào lưu tiến bộ của thời đại vì các mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong hoàn cảnh thế giới thay đổi rất nhanh chóng. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Phát huy kinh nghiệm thành công của Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên cơ sở độc lập tự chủ, phát huy nội lực, đa phương hóa, đa dạng hóa. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Ba là, tạo lực, lập thế, tranh thời, dùng mưu, tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ cũ, không ngừng củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền kiểu mới của dân, do dân, vì dân.

Để giành độc lập dân tộc, phải sử dụng bạo lực cách mạng. Nghĩa là sử dụng bạo lực quần chúng đập tan bạo lực phản cách mạng của kẻ thù. Bạo lực cách mạng bao gồm cả hai hình thức đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự, và sự kết hợp hai hình thức đấu tranh đó.

Chính quyền là vấn đề cơ bản nhất của một cuộc cách mạng. Đảng ta đã chớp đúng thời cơ, từ lãnh đạo khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Khi đã trở thành Đảng cầm quyền, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng là phải xây dựng được một bộ máy Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân để hoàn thành những nhiệm vụ của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám, để giành và giữ vững độc lập dân tộc phải biết sử dụng tổng hợp các yếu tố tạo lực, lập thế, tranh thời, biết dùng mưu kế để có thể lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng kẻ địch mạnh hơn mình.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã và đang xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động Nhà nước và của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội, làm cho Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bảo đảm hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh hội nhập trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh của đất nước. Sử dụng tổng hợp các yếu tố tạo lực, lập thế, tranh thời, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của đất nước. Việt Nam đã và đang đảm nhiệm thành công các trọng trách đa phương: Chủ nhà APEC 2017, WEF-ASEAN 2018, ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Bốn là, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi bởi đã đi theo con đường cách mạng vô sản và trở thành một bộ phận của cách mạng vô sản trên thế giới. Phát huy kinh nghiệm thành công đó, cần giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ta kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập tự chủ, chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của Cách mạng Tháng Tám, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 75 năm qua vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PGS.TS.NGƯT Nguyễn Thế Thắng nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực I