Kho bạc Nhà nước yêu cầu kiểm soát các khoản chi chặt chẽ, an toàn

14:39 | 29/09/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có công văn yêu cầu Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. 	Ảnh: TL
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh: TL.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng chế độ, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi phải nghiêm chỉnh chấp hành quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo hồ sơ của đơn vị ngân sách gửi đến KBNN được kiểm soát đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN; nghiêm túc thực hiện Công văn số 2215/KBNN-KSC ngày 17/5/2022 của KBNN về việc tăng cường hơn nữa trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Các đơn vị cũng phải triển khai áp dụng công cụ ứng dụng Cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN được hướng dẫn tại Công văn số 3862/KBNN-CNTT ngày 2/8/2019 của KBNN (ứng dụng có chức năng thông báo biến động số dư tài khoản qua ứng dụng App mobile).

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư hoàn trả số vốn đã tạm ứng đúng thời hạn quy định. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo chủ đầu tư thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn khó có khả năng thu hồi. Định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi cơ quan tài chính đồng cấp và cơ quan KBNN cấp trên theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Thùy Linh